Διοίκηση

organa-dioikissis

Όργανα του Συλλόγου είναι

Η Συνέλευση των μελών, που αποτελεί το υπέρτατο όργανο δυνάμενο να αποφασίζει επί οιουδήποτε ζητήματος αφορά την ύπαρξη και λειτουργία του Συλλόγου. Στην συνέλευση των μελών ανήκει και η αρμοδιότητα να ορίζει τα μέλη του Διοικητικού συμβουλίου στο πλαίσιο αρχαιρεσιών, καθώς και την επιτροπή των Ελεγκτών. Η Συνέλευση των μελών συνέρχεται μία φορά το χρόνο, ενώ ως ενιαύσια διαχειριστική περίοδος ορίζεται το δωδεκάμηνο που αρχίζει τον Σεπτέμβριο και τελειώνει τον επόμενο Αύγουστο. Σε περίπτωση εκτάκτων και ιδιαιτέρως σοβαρών ζητημάτων, δυνατόν να συγκαλείται και έκτακτη συνέλευση των μελών. Η πρόσκληση στην συνέλευση γίνεται με οποιοδήποτε πρόσφορο τρόπο,όπως ανακοίνωση στην ιστοσελίδα, ανάρτηση ανακοίνωσης στον οικισμό, ακόμη δε και με τηλεφωνήματα.

Το Διοικητικό Συμβούλιο, συγκροτείται από 5 κατ’ ελάχιστον μέλη και αναδεικνύεται μέσα από αρχαιρεσίες των μελών του Συλλόγου για μία 4ετή θητεία. Η συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε Σώμα, δηλαδή η ανάθεση ρόλων και αρμοδιοτήτων επαφίεται στην ομάδα των εκλεγμένων μελών που αποφασίζει, ακόμη και με εσωτερική ψηφοφορία για την κάθε θέση. Οι θέσεις που προβλέπονται για το Διοικητικό Συμβούλιο, είναι αυτή του Προέδρου, που έχει την γενική ευθύνη για την λειτουργία και τις δραστηριότητες του Συλλόγου, η θέση του Αντιπροέδρου που σε κάθε περίπτωση αναπληρώνει και συντρέχει τον Πρόεδρο, η θέση του Γενικού Γραμματέως που επιμελείται θεμάτων διοικητικής υποστήριξης, τήρησης πρακτικών των θεσμικών οργάνων δηλαδή της Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου, ενώ υποστηρίζει τον Πρόεδρο σε όλες τις δραστηριότητές του. Τηρεί αρχείο αλληλογραφίας και το βασικό αρχείο Καταστατικού, τροποποιήσεων κττ. Ο Ταμίας, όπως είναι προφανές, διενεργεί τις εισπράξεις και πληρωμές του Συλλόγου στο πλαίσιο εγκεκριμένων πλαισίων της Διοίκησης, τηρεί με τάξη το βιβλίο ταμείου, όπου απεικονίζονται όλες οι δοσοληψίες του Συλλόγου με βάσει παραστατικά που αποδεικνύουν και τεκμηριώνουν την κάθε πράξη. Τα λοιπά μέλη με την ιδιότητα του Συμβούλου, επιφορτίζονται με ειδικά καθήκοντα εντεταλμένου Συμβούλου με βάση ειδικές εξουσιοδοτήσεις για την αποπεράτωση συγκεκριμένου έργου ή τον διαρκή χειρισμό κάποιων δραστηριοτήτων, όπως είναι οι εκδόσεις, οι εκδηλώσεις, οι κατασκευές κοκ. Στην πράξη έχει επικρατήσει ως θεσμός, πέραν των 5 μελών που συγκροτούν το Διοικητικό Συμβούλιο, με βάσει τον αριθμό των ψήφων από τα μέλη, να περιλαμβάνονται επίσης ως αναπληρωματικά μέλη στο διοικητικό συμβούλιο με πλήρη δικαιώματα και καθήκοντα δεδομένου ότι έχει εκφρασθεί η επιθυμία και πρόθεσή τους να συμβάλλουν στο έργο του Συλλόγου.

Στους ευδοκίμως διατελέσαντες Προέδρους του Συλλόγου απονέμεται ο τίτλος του Προέδρου επί τιμή. Οι γνώμες, οι συμβουλές και απόψεις των Προέδρων επί τιμή, έχουν ιδιαίτερη βαρύτητα για την τρέχουσα διοίκηση που επωφελείται από την εμπειρία τους, αλλά και για τον πρόσθετο λόγο ότι η ενεργός συμμετοχή των στα τεκταινόμενα του Συλλόγου προσδίδει συνέχεια στο ύφος και ενδυναμώνει το Σύλλογο.

Η Επιτροπή των Ελεγκτών, ή –κατά το Καταστατικό- Εξελεγκτική Επιτροπή, απαρτίζεται από τρία αιρετά μέλη, τον Πρόεδρο και δύο ελεγκτές, που καθήκον τους έχουν να ελέγχουν τις πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου και να καταρτίζουν έκθεση αναφερόμενοι απ’ ευθείας στη Συνέλευση των μελών. Στην πράξη, το θεματολόγιο της έκθεσης ελεγκτών καλύπτει από τη μία πλευρά τις οικονομικές δοσοληψίες, τη διαχείριση ταμείου και από την άλλη, καλύπτει άλλες ενέργειες στον διοικητικό τομέα. Ο ρόλος και η σημασία των ανεξάρτητων και αδέκαστων ελεγκτών, έχει αναχθεί σε μείζονος σημασίας ζήτημα στο Σύλλογο και αναγνωρίζεται ότι συμβάλλει στην διαφάνεια και χρηστή διαχείριση για την οποία ουδέποτε στις τόσες δεκαετίες δράσης του Συλλόγου έχει εγερθεί το παραμικρό ζήτημα ή αμφιβολία.

 


 

Η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου που εξελέγη το καλοκαίρι του 2015 με 4ετή θητεία, έχει ως εξής:

Αστρακάς Μιχάλης                  Πρόεδρος

Τσαντίλας Θανάσης                 Αντιπρόεδρος

Τζιβάρα-Τσεμπερλή Μαρία       Γραμματεύς

Γκίκα-Ασπρουλάκη Χρυσούλα  Ταμίας

Τζιβάρας Στ. Γεώργιος             Πρόεδρος επί τιμή

Γκερέκου Θεοδώρα                 Αναπλ. Αντιπρόεδρος

Μαζωνάκης Αντώνης               Αναπλ. Γραμματέας

Νιάφας Τάσος                         Αναπλ. Ταμίας

Εξελεγκτική Επιτροπή

Γέμελος Κώστας

Φάτσιος Γιώργος

Κάτσαρης Κώστας

 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *