Το όργανο της τάξης

FtS80

Άγρυπνοι φρουροί της εννόμου τάξεως, λίγο μετά της εθνική μας παλιγγενεσία, με εντατικές προσπάθειες τα αρμόδια όργανα, έκαναν ό,τι μπορούσαν για την εσωτερική γαλήνη και τάξη, ανάλογα με την εποχή και τις εκάστοτε κρατούσες συνθήκες. Από την καλή εφημερίδα των κοντοχωριανών μας «Το Μαυρολιθάρι», φύλλο 75 Ιανουάριος – Μάρτιος 2005, αντλούμε το παρακάτω κείμενο που ανιχνεύθηκε στην βιβλιοθήκη της Δημητσάνας.

***

Διαταγή Υπενωμοτάρχου
Εγκύκλιος Διαταγή

Προς Απάσας τας Αρχάς του Κράτους
Νομάρχας και Δημάρχους της υπ΄ εμέ Αστυνομικής Περιφέρειας της Πόλεως Δημητσάνας

Άρθρον 1ον
Παρακαλούνται πάντες και πάσαι, όπως μεθαύριον Πέμπτην 6ην Δεκεμβρίου ε.έ . κατά την πανηγυρικήν εορτή του Αγίου Νικολάου και επί τη εσχάτη ευκαιρία της συγκεντρώσεως των ξένων, οι κάτοικοι της δικαιοδοσίας μου εκτελέσωσι γενικήν καθαριότητα των δρόμων της εγχωρίου ταύτης κωμοπόλεως.

Άρθρον 2ον
Να δέσωσι δια στερεών αλύσεων τους κύνας και τους σκύλους και άπαντα τα κακοποιά στοιχεία τα τυχόν δυνάμενα να προσβάλουν την εγχώριον αιδώ.

Άρθρον 3ον
Να δέσωσι φύμωτρα ανά τα στόματα των φωνασκούντων εμψύχων ζώων και κτηνών, διαφόρων καταγωγών γένους και φύσεως, ή και ανθρωπογυναίων, ακαταλλήλων συμπεριφοράς εις ξένους κατά την υποτελουμένην ενθάδε πανήγυριν.

Άρθρον 4ον
Να εμποδιστούν βία το γκάρισμα των όνων και μουλαριών, το χλιμίντρισμα των ίππων και των γαλών, δηλαδή των κατσουλιών.

Άρθρον 5ον
Θα τους πεθάνω δι΄ άρθρων. Τι νομίζουν πως είναι οι αυγοπώλαι, φαρμακοπώλαι, καπνοπώλαι, οινοπώλαι, σιδηροπώλαι, εστιάτορες, οπωροπώλαι, μη εξαιρουμένων και των γνωστών εν γένει εμπορευμάτων (;) Να τηρήσουν άκραν κάθαρσιν, καλήν ζύγισιν, αρίστην ποιότητα και να σκευάσουν δικαιοστάσιον των ζυγαριών των, των σταθμών και μέτρων, προς τα συμφέροντα της υπηρεσίας. Οι παραβάται του διατάγματος τούτου τιμωρηθήσονται κατά το άρθρο 272 του ποινικού νόμου περί βλάβης ηθών και τιμής.

Άρθρον 6ον
Απαγορεύεται το πλύσιμο εν τη θαλάσση άνευ αδείας. Επίσης η είσοδος αμφοτέρων των γενών και ουδετέρων εις θερμούς λουτήρας καθ΄ όλην την διάρκειαν της εορτής. Ωσαύτως η διανυκτέρευσις και μετάβασις προς ρεμβασμόν εις τους πρόποδας της θαλάσσης και παρά τας θαλάσσας αμφοτέρων των γενών προς αποφυγήν εκουσίου απαγωγής μεταξύ των.

Άρθρον 7ον
Όσοι παρ΄ εμού οφθώσι και των οργάνων μου, εργολαβούντες άρρενες μετά θηλέων, θέλουσι ραβδισθή ανελλιπώς εν των κρατητηρίω.

Άρθρον 8ον
Απαγορεύεται η διέλευσις ανθρώπων επί κτηνών προς αποφυγήν καταπατήσεως παίδων ως και ρύτηδος ελούνοντος πόδας των κτηνών και ως λόγου χάριν είδος άρρενα σπεύδοντα ψιτ, ψιτ, ψιτ, όπισθεν θηλέου τινός, ούτινος οι πόδες ηστόχησαν και κατεπάτησαν την αισθήτα του ποδός ταύτης και ας είναι, άλλην ημέρα θα εξετάσω και δια το σπουδαίον τούτο ζήτημα και δια να είμεθα εν τάξει, οι παραβάται θα διώκονται βάσει του άρθρου 1072 του ποινικού νόμου.

Άρθρον 9ον
Το κλείσιμο των καταστημάτων κανονίζω πλην λεσχών την δύσιν του ηλίου, των οινοπωλείων την 11ην της νυκτός, των δε θεαμάτων την 12ην μεσονυκτίου, πλην του Δημοσίου θεάματος, της καραγκιοζαρίας την πρωϊαν περί το λυκαυγές, τουτέστιν άμα τη εμφανίσει του ηλίου εις την γην των αβδηρίτων κονοτήτων. Και αυτό διότι θα παρίσταται ο υποφαινόμενος εν μεγάλη στολή και παρασημοφορία.

Άρθρον 10ον
Απαγορεύεται ενώπιον ξένων η μαγκουροφορία, ο πυροβολισμός δια διμιούτσουνης, το απότομον βήξιμον, η εκκαθάρισις ρινών (επιτρεπουμένου τούτου εν απομεμακρυσμένη συνοικία και περί λύχνων αφάς, όπως λέγανε οι παππούδες μας).

Άρθρον 11ον
Απαγορεύεται το συνομιλείν εντός του λουτήρος με άτομα εις άλλους λουτήρες ως και το τάραγμα του ύδατος δι΄ αερίων (αφεδροκρουσιών).

Άρθρον 12ον
Απαγορεύονται αι σεισμικαί δονήσεις προς αποφυγήν καταπλήξεως του λαού και χάριν της τηρήσεως αναψυχής.

Άρθρον 13ον
Απαγορεύεται το ουρείν και το παίξιμο του κρέατος.

Άρθρον τελευταίον
Περί μεσημβρίαν ψαλήσεται μεγάλη παράκλησις δια την απομάκρυνσιν πάσης ασθενείας ζώων, ανθρώπων, γυναικών, περινοσπόρων, ψώρας, κλπ

Η τήρησις της παρούσης ανατίθεται εις τα υπ΄εμέ όργανα.
Έλαβον γνώσιν
Εν Δημητσάνη τη 3η Δεκεμβρίου 1883
Ο Αστυνομικός Διοικητής Υπενωμοτάρχης

Σημείωση σύνταξης:
Έχουμε την υποχρέωση να διευκρινίσουμε ότι δεν αναφέρεται στην εφημερίδα του Μαυρολιθαρίου, αν η εφαρμογή της ως άνω διαταγής εκτείνεται μέχρι και τη Ρούμελη ή ακόμη, αν μερικές διατάξεις έχουν ενδεχομένως ατονήσει. Εν πάσει περιπτώσει, όμως, θα συστήναμε για κάθε ενδεχόμενο να είμαστε προσεκτικοί. Εδώ επισύρουμε την προσοχή των συγχωριανών και φίλων στο γεγονός ότι οι υπόψη διατάξεις θεσπίσθηκαν μόλις μερικές δεκαετίες μετά την εθνική μας παλιγγενεσία στην ευρύτερη περιοχή της Δημητσάνας, στο επίκεντρο της Πελοποννήσου, δηλ. την καρδιά του νεοσύστατου Ελληνικού Κράτους που στο πρώτο στάδιο εκτεινόταν μόλις μέχρι τη Λαμία. Ας μην λησμονούμε ότι ακόμη και σήμερα ο κρατικός μας μηχανισμός, και μάλιστα οι κορυφαίες θέσεις, καταλαμβάνονται από στελέχη εκ Πελοποννήσου ορμώμενα. Είναι τυχαίο αυτό; Ο Αστυνομικός Διοικητής απευθύνεται σε όλες της αρχές ανεξαιρέτως. Οι υπόψη ρυθμίσεις φαίνονται διαχρονικής ισχύος, όπως επί παραδείγματι η διάταξη του άρθρου 13. Ο οξυδερκής αστυνομικός διείδε εγκαίρως, αξιολόγησε και αντιμετώπισε με καταλυτικό τρόπο πελώρια κοινωνικά ζητήματα, όπως αυτό του φεμινιστικού κινήματος. Για το λόγο αυτό προέβλεψε (άρθρο τελευταίο) μεγάλη παράκληση υπέρ υγείας της πανίδας, των ανθρώπων, αλλά και των γυναικών. Οι διατάξεις των άρθρων 6, 7 και 8 θεωρούνται κανόνες καίριοι, όχι μόνον για την δημόσια τάξη και ασφάλεια, αλλά, προφανώς, ανοίγουν το δρόμο για την θεμελίωση αρχών οικογενειακού δικαίου.

Εκτιμούμε, λοιπόν, ότι οι διατάξεις αυτές, πολύ πιθανόν να αποτέλεσαν το βάθρο διαμόρφωσης, μετά από ενδεχόμενη ενσωμάτωση σε νεότερα νομοθετήματα – κωδικοποιήσεις, το πλαίσιο κανόνων δημοσίας τάξεως με καθολική ισχύ στη χώρα μας και την Ευρωπαϊκή Ένωση την οποία, ως γνωστόν, αδιαλείπτως τροφοδοτούμε με την αστείρευτη πηγή γνώση και έμπνευσης.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *