Ετήσια τακτική συνέλευση Συλλόγου

FtS38

Τις προμεσημβρινές ώρες και ευθύς μετά την τέλεση της θείας λειτουργίας του 15-Αύγουστου, συνήλθε στον υπαίθριο χώρο μεταξύ του Σχολείου και της Εκκλησίας η ετήσια τακτική Συνέλευση των μελών του Συλλόγου με τη συμμετοχή μεγάλου αριθμού μελών, του Διοικητικού Συμβουλίου (=ΔΣ) και των Ελεγκτών.

Πρόκειται για την πλέον αποδοτική περίοδο κατά γενική ομολογία δεδομένου ότι στο 12μηνο διάστημα που διέρρευσε το νέο ΔΣ που συγκροτήθηκε πέρυσι εκτάκτως και μετά την οικειοθελή παραίτηση του προηγούμενου ΔΣ πριν την λήξη της θητείας του, έμελλε να πραγματοποιήσει ένα έργο που δεν συγκρίνεται τόσο σε ποιότητα όσο και σε ποσότητα με αυτό των οποιωνδήποτε προηγούμενων περιόδων. Η ίδια αυτή εντυπωσιακή εξέλιξη αντικατοπτρίζεται και στο ύψος των εσόδων που εντυπωσίασε τα μέλη, ακόμη και μέλη του παλαιού ΔΣ.

Για ενημέρωση των μελών που δεν μπόρεσαν να παραστούν στη Συνέλρευση δίνουμε αμέσως παρακάτω μερικά συνοπτικά οικονομικά στοιχεία:

Οικονομικός Απολογισμός
διαχειριστικής περιόδου 15.08.1996 – 14.08.1997

ποσό δρχ
1. Υπόλοιπο ταμείου παρελθούσης χρήσεως 707.140
2. Εισπράξεις περιόδου 1.291.190
3. Πληρωμές 1.868.035
4. Υπόλοιπο ταμείου για την 15.08.1997 130.295

Στον απολογισμό οι ελεγκτές εξέφρασαν τα συγχαρητήριά των προς το ΔΣ για το έργο που επιτελέσθηκε και έκαναν συγκεκριμένες φιλικές υποδείξεις οι οποίες κατ ουδένα τρόπο δεν παραπέμπουν σε αμφισβήτηση της τακτικής διαχείρισης:

Λόγω του υπερβολικού φόρτου εργασίας στις επαγγελματικές δραστηριότητες συγκεκριμένων υπευθύνων, δεν ελέγθηκε η απόδοση λογαριασμού από 1-2 μέλη που ανέλαβαν την πώληση ποσότητας ημερολογίων του Συλλόγου 1977. Δόθηκε η συμβουλή να γίνει αυτό έστω και μετά τις εργασίες της συνέλευσης και το τυχόν ποσό απόδοσης να προσμετρηθεί στα έσοδα της επομένης διαχειριστικής περιόδου.

Για τον ίδιο ως άνω λόγο δεν ελέγθηκε άλλο συγκεκριμένο μέλος του Συλλόγου για τα ποσά που ενδεχομένως εισέπραξε με βάση μπλόκ εισπράξεων που του είχε δοθεί. Δόθηκε η Συμβουλή να κληθεί το συγκεκριμένο μέλος να κάνει απόδοση ή να επιστρέψει το μπλόκ στον Κεντρικό Ταμία. Το τυχόν ποσό που εισπράχθηκε να προσμετρηθεί ως έσοδο επομένης χρήσεως.

Διατυπώθηκε η φιλική παράκληση των ελεγκτών να εμφανίζεται και τίθεται στη διάθεσή των το βιβλίο ταμείου με πλήρη ενημέρωση των δοσοληψιών μέχρι και την τελευταία ημέρα της χρήσεως μαζί με όλα τα παραστατικά που στοιχειωθετούν τις εισπράξεις και πληρωμές με μία ελάχιστη άνεση χρόνου έστω και την προηγουμένη της Συνέλευσης, ώστε ο έλεγχος να γίνεται εμπεριστατωμένα.

Ομοίως δόθηκαν τεχνικές συμβουλές για την τρέχουσα τήρηση του ταμείου, όπως να μην συμψηφίζονται τα έσοδα με τα έξοδα (εκδρομή Ναυπάκτου εμανίζεται ως είσπραξη μόνο το μικρό ποσό της διαφοράς εσόδων μείον τα έξοδα, ενώ προσφέρεται για καλύτερη ανάλυση και αξιολόγηση των επί μέρους αποτελεσμάτων, η διακεκριμένη αναφορά του συνόλου της είσπραξης και από την άλλη πλευρά των αντίστοιχων πληρωμών / δαπανών.Για το λόγο αυτό το ανωτέρω αναφερόμενο ποσό εισπράξεων θα πρέπει να θεωρείται μεγαλύτερο κατά ποσό περίπου 130.000 δρχ με αντίστοιχη όμως αύξηση των εκταμιεύσεων, δεδομένου ότι η εκδρομή αυτή κάλυψε πλήρως τα έξοδα και απέφερε 1.000 δρχ έσοδο).

Οι ελεγκτές συμφωνούν και συστείνουν σε περιπτώσεις δαπανών που εκ των πραγμάτων δεν είναι ευχερής η λήψη υπογραφής ή παραστατικού από τον τρότον από τον τρίτον να καταρτίζεται “εσωτερικό / δικό μας” παραστατικό πληρωμής με τις απαραίτητες διευκρινήσεις, σε ποιόν, για ποιά αιτία, ημερομηνία και υπογραφή του διενεργήσαντος την πληρωμή.

Οι συναλλαγές θα πρέπει τουλάχιστον στο τέλος της περιόδου να καταχωρούνται στο σύνολό τους στο βιβλίο ταμείου και να μην μετατίθενται για επόμενες χρήσεις. Για τα ενδιάμεσα διαστήματα αποφεύγονται οι άσκοπες καθυστερήσεις αποδόσεις λογαριασμού στον Ταμία.

Δόθηκε η συμβουλή τα μπλόκ εισπράξεων που χρησιμοποιούνται και ορθώς διατίθενται σε περισσότερα του ενός μέλη στα πλαίσια απλούστευσης και μεγιστοποίησης των εισπράξεων, να έχουν εκτός από την αύξουσα αρίθμηση και τη σφραγίδα και την υπογραφή ενός εξουσιοδοτημένου μέλους του ΔΣ.

Το βιβλίο Ταμείου που ήδη έχει ολοκληρωθεί να αντικατασταθεί με καινούργιο που πριν την χρησιμοποίησή του θα αριθμηθεί στις σελίδες του και θα θεωρηθεί με δύο υπογραφές μελών ΔΣ και τη σφραγίδα του Συλλόγου στο τέλος

Τα παραστατικά πληρωμών να κλασσάρονται με την ίδια χρονολογική σειρά της καταχώρισής των για να διευκολύνεται ο εκ των υστέρων έλεγχος και η ασφαλής διαφύλαξή των.

Οι παραπάνω πληρωμές διαρθρώνονται κατά τα επί μέρους αντικείμενα δραστηριότητας του Συλλόγου, ως εξής:

1. Πολιτιστικός τομέας
ποσό δρχ
1.1. Γιορτή για τα παιδιά 26.12.1996 58.486
1.2. Κοπή πίτας Ιανουάριος 1997 14.931
1.3. Καθαρή Δευτέρα 1997 51.920
1.4. Γιορτή Αγάπης Πάσχα 1997 9.138
1.5. βραδυνή γιορτή υπό το φεγγαρόφως Τρανή Βρύση, Κυνήγι Θησαυρού, Ιούλιος 1997 89.291
1.6. Εκδρομή Ναυπάκτου (βλέπε ανωτέρω παρατήρηση ελεγκτών, έσοδα περίπου 130.000 δρχ μείον έξοδα στο αυτό περίπου ύψος) 0
1.7. βραδυά με ψήσιμο καλαμποκιού, Αύγουστος 1997
7.000
2. Εφημερίδα

2.1. Στοιχειοθεσία φίλμ με κομπιούτερ, Απόστολος Σαντοριναίος 178.000
2.2. Τυπογραφείο, τσίγγος, εκτύπωση, χαρτί, Δ. Ευστράτογλου-Ι. Ξυνός ΟΕ, δωρεάν (εκτιμούμενο κόστος περίπου 100.000 δρχ το κάθε φύλλο) 0
2.3. Ταχυδρομικά
5.080
3. Ημερολόγιο 1997

3.1. Φιλοτέχνιση, έχρωμη εκτύπωση, συμβολικό κόστος Δ. Ευστράτογλου (τρέχον κόστος περίπου 500.000 δρχ)
100.000
4. Εξωραϊστική και κατασκευαστική δραστηριότητα

4.1. Ανακαίνιση, προσθήκη κεραμοσκεπής, σοβατίσματα, βαψίματα, κατασκευή λιθοδομής βρύσης Ιαρείου με τα συνοδευτικά πλαϊνά καθιστικά κλπ 677.686
4.2. Βρύση Βασιλόπουλου με σύμπλεγμα από λιθοδομή, πεζούλια, καθιστικά 391.550
4.3. Λιθοδομή πεζούλι Πλατάνου και καθιστικό πάνω από τον Αϊ-Θανάση 30.000
4.4. Φυτά για το πάρκο παιδικής χαράς και το γήπεδο εισόδου στον Αϊ-Θανάση, κοπή χόρτων σε διάφορα σημεία του χωριού
58.000
5. Πάγιος εξοπλισμός και άλλα έξοδα

5.1. Πίνγκ Πόνγκ 97.000
5.2. Διάφορα άλλα έξοδα (ρεύμα σχολείο, χριστουγεννιάτικο δέντρο, πετρέλαιο θερμάστρας κλπ) 99.953

Σύνολο
1.868.035

Στη Συνέλευση προήδρευσε με εξαιρετική επιτυχία ο κ. Δημήτρης Ευστράτογλου και ως γραμματεύς εκλέχθηκε η Κυρία Φανή Τζιβάρα.

Ο Πρόεδρος του ΔΣ αναφέρθηκε στο πλούσιο έργο των εκπολιτιστικών δραστηριοτήτων που αναφέρονται ήδη παραπάνω και προκάλεσαν την πλήρη ευαρέσκεια των μελών. Παραδοσιακές εκδηλώσεις συμπληρώθηκαν με νέα στοιχεία (τρανή Βρύση με Κηνύγι Θησαυρού), βραδυά με ψήσιμο καλαμποκιού. Η πρώτη προσπάθεια για μία εκδρομή του χωριού πέτυχε απόλυτα κατά γενική ομολογία αν και για πρώτη φορά δοκιμάστηκε ένα τέτοιο εγχείρημα.Το ίδιο για τις κατασκευαστικές πρωτοβουλίες που δίνουν έναν εντελώς νέο τόνο, όμορφες πινελιές στον οικισμό χάρις στο κατασκευαστικό γούστο και τα παραδοσιακά υλικά λιθοδομής που υιοθετήθηκαν.

Η επανέκδοση της Εφημερίδας απασχόλησε με ιδιαίτερη έμφαση και έντονο ενδιαφέρον τη Συνέλευση και προκάλεσε μακρά συζήτηση και μάλιστα σε μερικά σημεία ζωηρή με κάποιες αμετροέπειες.

Από τον Διευθυντή σύνταξης Γ. Αποστολόπουλο έγινε σύντομη αναφορά στην προσπάθεια και τον τρόπο που επιτελείται το έργο που ανατέθηκε στη συντακτική επιτροπή. Εξηγήθηκε ότι στο καθήκον αυτό υιοθετήθηκε η ευρύτερη δυνατή συμμετοχή συντακτών και δόθηκε ευρεία ελευθερία έκφρασης στα πλαίσια που συμφωνήθηκαν και ανακοινώθηκαν στο ξεκίνημα της προσπάθειας με στόχο την πολυφωνία και ποικιλία θέσεων και θεμάτων.

Εκφράσθηκαν ιδιαίτερες ευχαριστίες και συγχαρητήρια για την ουσιαστική συμμετοχή των και το επίπεδο των θεμάτων που μπόρεσαν να προσεγγίσουν οι αθρογράφοι και ιδιαίτερα οι κκ Απόστολος Δοσούλας, Ευθύμιος Τζιβάρας και Νικολάος Αλεξ. Ζαλαώρας από το επιτελείο της Αθήνας. Το ίδιο για τον Πρόεδρο κ. Κώστα Γέμελο που ενημερώνει συστηματικά για τις τρέχουσες εξελίξεις στο χωριό και την Λαμία. Ο διευρυμένος κύκλος συντακτών εξασφαλίζει πολυφωνία και αντιπροσωπευτικότητα. Η χρήση των αυτοματισμών της πληροφορικής ελαχιστοποιεί το πρόβλημα της επεξεργασίας και διακίνησης των κειμένων. Ενώ τέλος η συνδρομή του συγχωριανού μας κ. Απόστολου Σαντοριναίου στό ηλεκτρονικό στείσιμο της εφημερίδας σε μορφή φίλμ και οι διορθώσεις των κειμένων από την ιδιαιτέρως αξιαγάπητη φιλόλογο Κυρία Σαντοριναίου, έναντι συμβολικής αμοιβής έχει καταλυτική σημασία. Η διαδικασία ολοκληρώνεται στο σύγχρονο βιομηχανικού τύπου τυπογραφείο της εταιρείας Ευστράτογλου – Ξυνός ΟΕ, όπου ο κ. Δημήτρης Ευστράτογλου δεν δέχθηκε να εισπράξει ούτε καν το κόστος του εξαιρετικής ποιότητας χαρτιού που διαθέτει. Είναι χαρακτηριστικό ότι αρνήθηκε να εισπράξει επιταγή με συμβολικό ποσό 50.000 δρχ που του στείλαμε. Εκτιμάται ότι το κόστος της τελικής αυτής φάσης ανέρχεται σε 100.000 δρχ για κάθε μία 8σέλιδη εφημερίδα που κυκλοφορεί. Ιδιαίτερα εγκάρδιες ευχαριστίες και συγχαρητήρια εκφράσθηκαν στον φίλο Δημήτρη και με την ευκαιρία αυτή ενώπιον της Γενικής Συνέλευσης.

Η εφημερίδα εκτυπώνεται και αποστέλλεται σε έναν συνεχώς διευρυνόμενο αριθμό παραληπτών που συνθέτουν ένα ιδιότυπο πάζλ και διαστρωμάτωση που μόλις σε διάστημα 6 μηνών από την επανέκδοσή της αυξήθηκε κατά 20% με τις αυτονόητες ευεργετικές συνέπειες στην υλοποίηση των στόχων του Συλλόγου. Παραλήπτες της εφημερίδας είναι κορυφαίοι παράγοντες της τοπικής και ευρύτερης κοινωνίας και του πνεύματος, της πολιτικής ηγεσίας, βουλευτές του Νομού, το Υπουργείο Τύπου, Αρχές Αυτοδιοίκησης πρώτου και δευτέρου βαθμού, Εκκλησιαστικοί παράγοντες, Αστυνομία, γειτονικές κοινότητες, συγγενείς και στενοί φίλοι του Σκαμνού σε διάφορα μέρη της Ελλάδας αλλά και σε αρκετές χώρες του εξωτερικού στην Ευρώπη, ΗΠΑ και Αυστραλία.

Από τον κ. Δημήτρη Τζιβάρα υποστηρίχθηκαν ωστόσο και πάλι οι γνωστές απόψεις που αναλύθηκαν ήδη και στο προηγούμενο φύλλο της ΦτΣ, ενώ και ο προηγούμενος εκδότης κ. Γ. Αστρακάς παίρνοντας το λόγο, κινήθηκε περίπου στη ίδια κατεύθυνση προτρέποντας να ακολουθηθεί η δική του διάρθρωση και ύφος κατά τα πρώτα στάδια κυκλοφορίας της Εφημερίδας. Με την κριτική αυτή προσέγγιση φάνηκε να συμπλέουν ακόμη δύο μέλη, επί του συνόλου των μελών της Συνέλευσης, η Κυρία συζ. Γεωργ. Μιχ. Αστρακά και ο κ. Κ. Βασιλόπουλος που υποστήριξαν ότι θέματα που απασχολούν την ευρύτερη επικαιρότητα και την τρέχουσα πολιτική, μπορεί να εκληφθεί ότι προωθούν θέσεις συγκεκριμένων πολιτικών κομμάτων και συνεπώς να προκαλέσουν διχασμό στα μέλη μας.

Επί των θέσεων αυτών έλαβε και πάλι θέση ο κ. Γ. Αποστολόπουλος αποκρούοντας σκέψεις που θα περιόριζαν την ελεύθερη έκφραση και την πολυφωνία της ΦτΣ και θα οδηγούσαν σε κατάργησή της ή απαξίωσή της και τόνισε ότι δεν υπήρξε σε καμία περίπτωση ετερόφωτη μετάδοση θέσεων και προσομοίωσε την υιοθετημένη διαδικασία με αυτήν μιας συνετής οικογένειας στην οποία κάθε μέλος της εκφέρει ελεύθερα και εποικοδομητικά την γνώμη του γιά κάθε ζήτημα που την αφορά, ενώ ο κ. Φάνης Σκαρής, ο κ. Ευθύμιος Τζιβάρας, ο κ. Κώστας Γέμελος και ο κ. Δημήτρης Ευστράτογλου, υποστήριξαν ότι η εφημερίδα ευρίσκεται στο σωστό δρόμο και ανταποκρίνεται πλήρως στους επιδιωκώμενους σκοπούς και τις σύγχρονες επικρατούσες αντιλήψεις. Νέοι εκδότες είναι φυσικό να εμφανίζουν μία νέα φυσιογνωμία και εκφράζουν τις δικές τους θέσεις και απόψεις και όχι αντιλήψεις τρίτων. Η εφημερίδα του Συλλόγου έχει να ασχοληθεί με όλα τα θέματα που απασχολούν τον Σκαμνιώτη και την οικογένειά του από οποιοδήποτε φάσμα τοπικού ή υπερτοπικού ενδιαφέροντος. Αποσαφηνίσθηκε εννοιολογικά ο όρος πολιτική και κομματική ένταξη. Δεν προέκυψε από τους παριστάμενους κάποια συγκεκριμένη κομματική συντεταγμένη ή γραμμή της εφημερίδας παρά ο ελεύθερος στοχασμός των αρθρογράφων γύρω από το χωριό και τους ανθρώπους του. Αυτό προέκυψε και από ευρύτερη έρευνα με αφορμή τις συγκεκριμένες αιτιάσεις. Δεν υιοθετεί τέτοιες λογικές το επιτελείο σύνταξης ούτε καν ασχολήθηκαν ποτέ τα μέλη της με τις οποιεσδήποτε κομματικές τοποθετήσεις των οποιωνδήποτε, αφού όλο και περισσότερο αναγνωρίζεται πλέον και στην ελληνική κοινωνία η άποψη ότι η εξασφάλιση έργου και η δημιουργική συνεργασία δεν σχετίζεται με τις όποιες κομματικές ταμπέλλες. Στα ίδια πλαίσια φαίνεται ότι και η δική μας κοινωνία στην πλειονότητά της δεν παγιδεύεται σε στείρες αντιπαραθέσεις που ταλάνισαν στο παρελθόν τον τόπο μας και δεν ασχολείται πλέον με το τί χρώμα έχουν οι γάτες, αλλά ποιές από αυτές πιάνουν τα ποντίκια. Ετσι λοιπόν εκτιμάται ότι η αναπτυσσόμενη φιλολογία προσβάλλει, στενοχωρεί και αποθαρρύνει τους υπεύθυνους δημιουργούς. Κρίθηκαν ενδιαφέροντα, χρήσιμα και κατατοπιστικά τα κείμενα που δημοσιεύθηκαν για τους συγχωριανούς, τις οικογένειές των και την καθημερινή πραγματικότητα, όπως χαρακτηρηστικά αναφέρθηκε. H συνοχή και σύμπνοια μεταξύ των συγχωριανών ευρίσκεται στον υψηλώτερο βαθμό από κάθε άλλη φορά. Η εφημερίδα της ζωντανής και φιλοπρόοδης κοινωνίας μας δεν μπορεί να γράφεται από ευνουχισμένες σκέψεις και γλυκανάλατες- ανούσιες γραμμές. Οφείλει ο κάθε Σκαμνιώτης μέσα από το βήμα της ΦτΣ που του προσφέρεται, να παρέμβει καλόπιστα, θετικά, δραστικά και εποικοδομητικά αλλά και με ευπρέπεια διατυπώνοντας τις απόψεις του ,έστω και διαφορετικές από άλλες παρόμοιες ή ακόμη και αντίθετες, για την προώθηση των εξωραϊστικών και εκπολιτιστικών στόχων του Συλλόγου.

Ο Διευθυντής σύνταξης θέλοντας να διαπιστώσει την έκταση της κριτικής αυτής στάσης παρεκάλεσε πιεστικά για την διενέργεια ψηφοφορίας γύρω από το επίμαχο ζήτημα, θέτοντας την παραίτησή του στη διάθεση της Συνέλευσης, πρόταση που ωστόσο δεν έγινε δεκτή.

Δεν μένει παρά να δούμε με υπομονή τις διαφορετικές αυτές θέσεις / απόψεις με το θετικό πρίσμα που ίσως προοιωνίζονται σαν μία ουσιαστική εκδήλωση ενδιαφέροντος για το σύλλογο και τους συγχωριανούς και που θα μας επέτρεπε παραπέρα την σθεναρή πεποίθεση ότι με τη λήξη της διετούς θητείας μας, θα υπάρξουν πρόθυμοι συγχωριανοί για δραστική ανανέωση της συντακτικής επιτροπής για δραστηριοποίηση και ουσιαστική προσφορά στο χωριό. Η εξέλιξη αυτή είναι αναμφίβολα θετική, αφού ενισχύει την εναλλαγή προσώπων και ρόλων στο Σύλλογο και δίνει την ευκαιρία σε μεγάλο αριθμό συγχωριανών να αναλαμβάνουν ευθύνες και να προσφέρουν στο αγαπημένο μας χωριό.
ΓΝΑ

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *