Πότε και πόσο ΕΝΦΙΑ θα πληρώσουμε για το σπίτι μας

20140716

Του Σπύρου Δημητρέλη / Capital.gr

Μέσα στις επόμενες εβδομάδες οι φορολογούμενοι θα αρχίσουν να λαμβάνουν τα εκκαθαριστικά του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων και θα κληθούν να πληρώσουν συνολικά το ποσό των 2,95 δισ. ευρώ. Ο νέος φόρος προσομοιάζει με το χαράτσι που πληρώνουν οι φορολογούμενοι τα τελευταία τρία χρόνια αν και ειδικά για τα κτίσματα θα είναι μειωμένος έως και 21,6% σε σχέση με το χαράτσι. Ας δούμε αναλυτικά πως θα υπολογίζεται ο φόρος για τα κτίσματα καθώς και ο συμπληρωματικός φόρος για όσους έχουν συνολική ακίνητη περιουσίας αντικειμενικής αξίας άνω των 300.000 ευρώ.

Για τον υπολογισμό του κύριου φόρου του ΕΝ.Φ.Ι.Α., με βάση τα κριτήρια της προηγούμενης παραγράφου, καθορίζονται συντελεστές ως εξής:

α) Βασικός Φόρος ανά τετραγωνικό με βάση την τιμή ζώνης στην οποία βρίσκεται το κτίσμα, σύμφωνα με τον πίνακα που ακολουθεί:

Τιμή Ζώνης Βασικός Φόρος
Ευρώ/τμ Ευρώ/τμ
0 – 500 2,00
501 – 750 2,80
751 – 1.000 2,90
1.001 – 1.500 3,70
1.501 – 2.000 4,50
2.001 – 2.500 6,00
2.501 – 3.000 7,60
3.001 – 3.500 9,20
3.501 – 4.000 9,50
4.001 – 4.500 11,10
4.501 – 5.000 11,30
5.001 + 13,00

β) Συντελεστής Παλαιότητας Κτίσματος σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:

Παλαιότητα Συντελεστής
Παλαιότητας
Κτίσματος
(Σ.Π.Κ.)
26 έτη και άνω 1,00
20 έως 25 έτη 1,05
15 έως και 19 έτη 1,10
10 έως και 14 έτη 1,15
5 έως και 9 έτη 1,20
Μέχρι και 4 έτη 1,25

Για τα κτίρια που ανεγέρθηκαν προ του 1930 εφαρμόζεται συντελεστής παλαιότητας 0,8, ενώ για τα κτήρια με παλαιότητα άνω των εκατό (100) ετών εφαρμόζεται συντελεστής παλαιότητας 0,60.

γ) Συντελεστής Ορόφου ο οποίος εφαρμόζεται για τον όροφο στον οποίο βρίσκεται το κτίσμα, σύμφωνα με τον πίνακα που ακολουθεί:

Όροφος Συντελεστής Ορόφου
(Σ.Ο.)

Υπόγειο 0,98
Ισόγειο και 1ος 1,00
2ος και 3ος 1,01
4ος και 5ος 1,02
6ος και άνω 1,03

Σε περίπτωση που το κτίσμα εκτείνεται σε περισσότερους από έναν ορόφους, ως Συντελεστής Ορόφου λαμβάνεται εκείνος του υψηλότερου ορόφου.

δ) Στις μονοκατοικίες, εφαρμόζεται Συντελεστής Μονοκατοικίας,ο οποίος ορίζεται σε 1,02, δηλαδή προσαυξάνεται ο φόρος κατά 2%

ε) Συντελεστής Πρόσοψης ο οποίος ορίζεται σε 1 για μηδενικό αριθμό προσόψεων, 1,01 για κτίρια με μία πρόσοψη και 1,02 για κτίρια με δύο ή περισσότερες προσόψεις. Ο συντελεστής πρόσοψης δεν εφαρμόζεται στους βοηθητικούς χώρους και στα ειδικά κτίρια.

στ) Συντελεστής Βοηθητικών Χώρων ο οποίος ορίζεται σε 0,1 (μείωση φόρου κατά 90%)

ζ) Συντελεστής Ημιτελών Κτισμάτων ο οποίος ορίζεται σε 0,4 (μείωση φόρου κατά 60%) και εφαρμόζεται στα ημιτελή κτίσματα, για τα οποία συντρέχουν οι εξής προϋποθέσεις: α) ημιτελή κτίσματα, η κατασκευή των οποίων βρίσκεται πριν το στάδιο των επιχρισμάτων και είναι κενά, ή β) ηλεκτροδοτούνται με εργοταξιακό ηλεκτρικό ρεύμα και ουδέποτε είχαν άλλη παροχή ρεύματος πλην της εργοταξιακής και είναι κενά.

Παράδειγμα υπολογισμού

Ας δούμε και ένα παράδειγμα υπολογισμού του Ενιαίου Φόρου Ακινήτων για ένα διαμέρισμα με βάση τους παραπάνω πίνακες. Στην περιοχή του Χολαργού υπάρχει διαμέρισμα 90 τετραγωνικών μέτρων, τρίτου ορόφου, κατασκευής του 1993 το οποίο είναι γωνιακό, δηλαδή έχει δυο προσόψεις.
Στην τιμή ζώνης που βρίσκεται το διαμέρισμα αντιστοιχεί φόρος 4,5 ευρώ ανά τετραγωνικό. Κατά συνέπεια ο φόρος υπολογίζεται ως εξής:

4,5 ευρώ (Βασικός φόρος)Χ 90 (επιφάνεια) Χ 1,05 (συντελεστής παλαιότητας) Χ 1,02 (συντελεστής ορόφου) Χ 1,02 (συντελεστής προσόψεων) = 442,43 ευρώ

Ο ιδιοκτήτης του συγκεκριμένου διαμερίσματος θα κληθεί να πληρώσει το ποσό των 442,43 ευρώ. Να σημειωθεί ότι ο ιδιοκτήτης του συγκεκριμένου διαμερίσματος κατέβαλε το 2013 για το Έκτακτο Ειδικό Τέλος Ακινήτων (χαράτσι) ύψους 481,95 ευρώ. Δηλαδή ο συγκεκριμένος φορολογούμενος θα έχει μια μείωση της φορολογικής του επιβάρυνσης κατά 8,2%.

Να σημειωθεί ότι στα κτίσματα υπάρχει μείωση της φορολογικής επιβάρυνσης σε σχέση με το χαράτσι για όλους τους ιδιοκτήτες η οποία όσο χαμηλότερη είναι η τιμή ζώνης στην οποία βρίσκεται το ακίνητο τόσο μεγαλύτερη είναι. Το ποσοστό μείωσης της φορολογικής επιβάρυνσης σε σχέση με το χαράτσι κυμαίνεται από 4,4% για όσους έχουν κτίσματα σε πολύ ακριβές περιοχές έως και 21,6% για όσους έχουν κτίσματα σε περιοχές με χαμηλή τιμή ζώνης.

Παραδείγματα Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων

1. Διαμέρισμα 70 τ.μ. στο Αιγάλεω με τιμή ζώνης 1.050 ευρώ/τ.μ., στον δεύτερο όροφο, καινούργιο, με δύο προσόψεις.
– ΕΝΦΙΑ 2014: 333,52 ευρώ.
2. Διαμέρισμα 90 τ.μ. στους Αγίους Αναργύρους με τιμή ζώνης 900 ευρώ/τ.μ., ισόγειο, 15ετίας, με μία πρόσοψη.
– ΕΝΦΙΑ 2014: 289,97 ευρώ.
3. Διαμέρισμα 120 τ.μ. στον Αλιμο με τιμή ζώνης 1.450 ευρώ ανά τ.μ., 8ετίας, στον πρώτο όροφο, με μία πρόσοψη.
– ΕΝΦΙΑ 2014: 538 ευρώ.

Ο συμπληρωματικός φόρος
Στους φορολογούμενους που έχουν ακίνητη περιουσίας συνολικής αντικειμενικής αξίας άνω των 300.000 ευρώ επιβάλλεται συμπληρωματικός φόρος ο οποίος υπολογίζεται ως εξής:
ΚΛΙΜΑΚΙΟ (€) Συντελεστής
0,01 – 300.000 0,0%
300.000,01 – 400.000 0,1%
400.000,01 – 500.000 0,2%
500.000,01 – 600.000 0,3%
600.000,01 – 700.000 0,6%
700.000,01 – 800.000 0,7%
800.000,01 – 900.000 0,8%
900.000,01 – 1.000.000 0,9%
Υπερβάλλον 1,0%

Για παράδειγμα, αν ένας φορολογούμενος έχει συνολική ακίνητη περιουσίας αντικειμενικής αξίας 500.000 ευρώ θα κληθεί, εκτός από το βασικό φόρο επί των ακινήτων του που περιγράψαμε παραπάνω, και συμπληρωματικό φόρο 300 ευρώ.

Παράδειγμα
Διαμέρισμα 110 τ.μ. στη Γλυφάδα με τιμή ζώνης 4.600 ευρώ ανά τ.μ. στον δεύτερο όροφο, 20ετίας, με τρεις προσόψεις.
– ΕΝΦΙΑ 2014: 1.344,57 ευρώ
– Συμπληρωματικός φόρος 2014: 318 ευρώ
Σύνολο φόρων 2014: 1.662,57 ευρώ.

Οι μεγάλοι χαμένοι
Στους μεγάλους χαμένους του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων είναι όσοι έχουν ακίνητα τα οποία είναι κενά μη ηλεκτροδοτούμενα και αποπερατωμένα. Τα ακίνητα αυτά απαλλάσσονταν από το χαράτσι, αλλά πλέον επιβαρύνονται κανονικά με ΕΝΦΙΑ

Πότε θα πληρωθεί ο φόρος
Ο ΕΝΦΙΑ πρόκειται να πληρωθεί σε έξι ισόποσες μηνιαίες δόσεις με την πρώτη δόση έως τις 31 Ιουλίου. Ωστόσο, με δεδομένο ότι έχει καθυστερήσει σημαντικά η έκδοση των εκκαθαριστικών (λόγω κάποιων κενών που υπάρχουν στον υπολογισμό του φόρου σε εκτός σχεδίου περιοχές) υπάρχουν εισηγήσεις στο υπουργείο Οικονομικών για μετατόπιση των δόσεων κατά ένα ή δυο μήνες προκειμένου η πληρωμή του φόρου να ξεκινήσει από τον Αύγουστο ή τον Σεπτέμβριο.

Μερικά σχόλια διαπιστευμένων μελών

Takis2000
Aν το 2012 η ελληνικη πελατειακη δημοκρατια αποφασιζε συρικνωση του κρατους,απολυωντας δημ υπαλληλους και διακοπη της συνταξιοδοτησης ολου του κομματικου στρατου μεχρι να ενηλικιωθει [65 ετων]…αναφερομαι στους 500000 συνταξιουχους κατω των 55 ,σε αγαμες θυγατερες..κ.λ.π..ολα θα τελειωναν ομαλα.Αμεσα θα αντιμετωπιζαμε τον δημοσιονομικο εκτροχιασμο,δεν θα εκλειναν 400000 επιχειρησεις,δεν θα εχαναν την δουλεια τους 1,5 εκατ ΑΝΘΡΩΠΟΙ της ιδιωτ οικονομιας…Το μονο “προβλημα” … οτι οι κηφηνες θα επρεπε να πανε για δουλεια.Αντιθετα οι πολιτικαντηδες αποφασισαν αφανισμο και θανατο της ιδιωτ οικονομιας και σωτηρια των ΠΑΤΡΙΚΙΩΝ.Το ΕΝΦΙΑ δεν ειναι παρα ενα απο τα εργαλεια που χρησιμοποιησαν οι πολιτικαντηδες στην προσπαθεια τους να σωσουν τον κομματικο στρατο.

****
Trainer1
Όσοι δούλεψαν στο παρελθόν και φρόντισαν να αφήσουν στα παιδιά τους σπίτι για να μην πληρώνουν ενοικιο τώρα το έξυπνο κράτος τους τιμωρεί. Τελικά οι νοικοκύρηδες την πάτησαν…καλύτερα να είσαι στο νοικι για να μη σε νοιαζει τιποτα και να πληρώνεις οποτε θελεις!

****
Kostas02
μην ξεχνάμε να λέμε ότι καθάρισε ο ιδιωτικός τομέας με κρατικοδιαίτες εταιρείες και συνεπώς και οι υπάλληλοί του που ήξεραν τι θα συμβεί (π.χ. ιατρικοί επισκέπτες, σύμβουλοι, κτλ)
Το θέμα είναι ότι ο ΕΝΦΙΑ δεν θα είναι εισπρακτική αποτυχία θα φτάσει τουλάχιστον 60-70% η εισπραξιμότητα, το κακό είναι ότι πάντα οι συνεπείς φορολογούμενοι θα πληρώσουν το μάρμαρο και για τους άλλους διότι ο ΕΝΦΙΑ έχει υπολογισθεί με τέτοιο τρόπο ώστε να πληρωθεί τουλάχιστον 50-60% παραπάνω από ότι θα μπορούσε ο μέσος έλληνας φορολογούμενος. Υπολογίστε μόνο τα καταστήματα-μαγαζιά που δεν έχουν ρεύμα λόγω του ότι είναι ξενοίκιαστα τι θα πληρώσουν…Για μία περιουσία που έχει απαξιωθεί κάτω της αντικειμενικής τιμής και δεν παράγει εισόδημα…
Τώρα αυτά που λέμε αντίσταση και μην πληρώσετε τα ακούω βερεσέ ποτέ δεν υπήρχε σε αυτό το κράτος συλλογική συνείδηση, τώρα θα εμφανισθεί;

***
Vaz
Και υποτιθεται ότι στον ΕΝΦΙΑ θα συγκεντρώνονταν ΟΛΟΙ ο φόροι των ακινήτων… ΤΑΠ, Συμπληρωματικός κοκ. Τώρα απλώς βαφτίσαμε το χαράτσι ΕΝΦΙΑ. Η κοροιδία παει σύννεφο για τους ιδιοκτήτες ακινήτων οι οποίοι πλεόν “μετράνε” 50% κεφαλαιακές απώλειες από μία εύλογη αξία (όχι την μέγιστη εμπορική φυσικά) και άλλο 20% από την υπερφορολόγηση. Σύνολο κουρέματος άνω του 70%.. Με τις υγείες μας..

 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *