Η μη ταυτότης και ασυνέπεια μεταξύ λόγων και αποφάσεων – έργων περί της χρήσεως του κτιρίου του Σχολείου Σκαμνού

FtS88

1.- Μου ετέθησαν υπ΄ όψιν αι υπ΄ αριθμούς 102/1999, 211/2004 και 198/2006 αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Γοργοποτάμου, εν σχέσει προς την χρήσιν του κτιρίου του Δημοτικού Σχολείου Σκαμνού, το οποίον έπαυσεν να λειτουργή από του έτους 1970 περίπου. Μάλιστα δια της τελευταίας αποφάσεώς του υπ΄ αριθμόν 198/2006, του Δημοτικού Συμβουλίου, ληφθείσης, κατά την διάρκειαν της προεκλογικής περιόδου, δια τας Δημοτικάς και Νομαρχιακάς εκλογάς της 15-10-2006, ανεκλήθησαν αι προηγούμεναι δύο (2) αποφάσεις υπ΄ αριθμούς 102/1999 και 211/2004 και απεφασίσθησαν, κατά πλειοψηφίαν τα εξής :

«…
1) Ανακαλεί τις αριθμ. 102/1999 και 211/2004 προγενέστερες αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου, με τις οποίες είχε αποφασισθεί η παράταση παραχώρησης της Χρήσης και Συνδιαχείρισης του πρώην Δημοτικού Σχολείου Σκαμνού, στον εξωραϊστικό και εκπολιτιστικό Σύλλογο ΄΄Ο Σκαμνός΄΄ για την πραγματοποίηση των πολιτιστικών του εκδηλώσεων.
2) Το κτίριον του πρώην Δημοτικού Σχολείου Σκαμνού, προς το παρόν θα χρησιμοποιείται αποκλειστικά και μόνον από τον Δήμο Γοργοποτάμου και από το τοπικό Συμβούλιο Οίτης, εκτός εάν στη συνέχεια το Δημοτικό Συμβούλιο αποφασίσει διαφορετικά.
3) Ο εξωραϊστικός και εκπολιτιστικός Σύλλογος Σκαμνού, προς τον οποίο θα κοινοποιηθεί αντίγραφον της παρούσας, θα πρέπει να παραλάβει όλα τα δικά του κινητά πράγματα, που βρίσκονται εντός του κτιρίου του Δημοτικού Σχολείου και να παραδώσει το ακίνητο και τα κλειδιά αυτού, στο Δήμο, που είναι ο κύριος κάτοχος μέχρι την 20η Οκτωβρίου 2006. Σε διαφορετική περίπτωση ο Δήμος θα προβεί στις νόμιμες από μέρους του ενέργειες …».
2.- Η ως άνω απόφασις του Δημοτικού Συμβουλίου είναι παράνομος, διότι η απόφασις περί χρήσεως του κτιρίου πρώην Δημοτικού Σχολείου, το οποίον έπαυσε να λειτουργή, ανήκει εις την αποκλειστικήν αρμοδιότητα του Νομάρχου, όπως θα εκτεθή κατωτέρω.
Την ως άνω απόφασιν, όπως προκύπτει εκ του υπ΄ αριθμόν 11 της 25-9-2006 Πρακτικού του δήμου, εψήφισαν, πλην των άλλων και οι δημοτικοί Σύμβουλοι, Πολύκαρπος Αστρακάς, Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου Οίτης και ο Μιχαήλ Γρούσπας, Αντιδήμαρχος, οι οποίοι πρέπει να εγνώριζον, ότι η ψήφισις είναι μη σύννομος και καθ΄ υπέρβασιν της δικαιοδοσίας του Δημοτικού Συμβουλίου, καθ΄ όσον επαναλαμβάνω, η σχετική αρμοδιότης ανήκει εις τον Νομάρχην.
3.- Εις το Δημοτικόν Διαμέρισμα Οίτης υπήρξεν και υπάρχει ανάλογον πρόβλημα περί της μελλοντικής χρήσεως του σχολικού κτιρίου του Δημοτικού Σχολείου Οίτης, το οποίον έπαυσε να λειτουργή, και εις την εφημερίδα «Τα Νέα της Οίτης», κατά το τελευταίον χρόνον έχουν δημοσιευθή τα ακόλουθα τέσσερα (4) ενυπόγραφα άρθρα – επιστολαί και δή:
i) Εις το φύλλον 23, Ιούλιος – Αύγουστος – Σεπτέμβριος 2005 της Εφημερίδος «Τα Νέα της Οίτης», τριμηνιαία έκδοσις του Συλλόγου Οιταίων Φθιώτιδος, της οποίας Εκδότης – Διευθυντής, είναι ο Πρόεδρος του Συλλόγου Μιχαήλ Γρούσπας, μέλος του Δημοτικού Συμβουλίου – αντιπρόεδρος του Δήμου Γοργοποτάμου, δημοσιεύεται και καταχωρείται ενυπόγραφον άρθρον και μάλιστα εις την πρώτην σελίδα, με τίτλον : «Αν Θέλουμε … Μπορούμε να ανακατασκευάσουμε το Σχολείο» εις το οποίον,
πλην των άλλων εκθέτει επί λέξει και τα εξής:
«… Όλα τα χωριά της περιοχής μας που σέβονται τον εαυτό τους, ακόμη και τα πιο μικρά, έχουν αναπαλαιώσει τα κτίρια των σχολείων τους και τα χρησιμοποιούν για διάφορους πολιτιστικούς λόγους, μόνο εμείς που είχαμε το ομορφότερο σχολείο δεν το κατορθώσαμε ακόμη .
Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι στο σχολείο αυτό έμαθαν τα πρώτα γράμματα οι γενιές μας και ήλθαν σε επαφή με τον έξω κόσμο.
Το ξαναφτιάξιμο του σχολείου, το οποίο προορίζουμε για πολιτιστικό και λαογραφικό κέντρο, αποτελεί ηθική και συναισθηματική υποχρέωση όλων μας, το οφείλουμε στους εαυτούς μας, το οφείλουμε στην πολιτιστική παράδοση του χωριού μας, το οφείλουμε σ΄ αυτούς που με χίλιες στερήσεις το είχαν κτίσει και τέλος το οφείλουμε στα παιδιά μας, τα οποία θα διδάξουμε ότι η παράδοση και τα πολιτιστικά μνημεία πρέπει να διατηρούνται αλώβητα …».
ii) Εις το επόμενον φύλλον 24, Οκτώβριος – Νοέμβριος – Δεκέμβριος 2005, ο αυτός Μιχαήλ Γρούσπας, επανέρχεται με δεύτερον ενυπόγραφον άρθρον, με τίτλον: «Το Σχολείο και η ανακατασκευή του», το οποίον καταχωρείται εις την πρώτην σελίδα και εις το οποίον, πλην των άλλων, εκθέτει και τα εξής επί λέξει:
«… Στο σχολείο αυτό έμαθαν τα πρώτα τους γράμματα, από εκλεκτούς δασκάλους, οι παππούδες μας, οι γονείς μας και οι παλιότεροι από μας και πιστεύω ότι χρωστάμε στη μνήμη όλων όσων συνέβαλαν στην κατασκευή του, και μορφώθηκαν σ΄ αυτό την αποκατάστασή του και χρησιμοποίησή του ως Πολιτιστικού και Λαογραφικού Κέντρου.
Δυστυχώς αργότερα για λόγους που δεν χρειάζεται να αναφερθούν παραχωρήθηκε στο Δημόσιο και στον Οργανισμό Σχολικών Κτιρίων (ΟΣΚ) με συνεπακόλουθο, όταν έπαψε να λειτουργεί, να αφεθεί ως κτίσμα στην τύχη του μέχρι της σημερινής καταρρεύσεώς του …».
iii) Εις την εβδόμην (7) σελίδα του αυτού φύλλου 24/2005, καταχωρείται επιστολή του Σπύρου Π. Σούλια, δικηγόρου Αθηνών, προς «ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΟΙΤΗΣ», περί Σχολείου, εις την οποίαν, πλην των άλλων, εκθέτει επί λέξει και τα εξής:
«… Α. Το πρωταρχικό και βασικό ερώτημα που τίθεται εν προκειμένω είναι: Ποιά θα είναι η μελλοντική (νομική) σχέση μας με το υπό ανέγερση σχολείο;
Η απάντηση σαφής και κατηγορηματική: Ο σύλλογός μας (και κατ΄ επέκταση και εμείς) θα πρέπει να έχει πλήρες και αποκλειστικό δικαίωμα επί του συγκεκριμένου ακινήτου. Εμείς μέσω του Συλλόγου μας θα πρέπει να ελέγχουμε και να ορίζουμε καθ΄ ολοκληρίαν το συγκεκριμένο ακίνητο, να το διαχειριζόμαστε και να το χρησιμοποιούμε κατά το δοκούν, προς κάλυψη των εκάστοτε αναγκών μας. Θα πρέπει να αποκλεισθεί και να αντιμετωπισθεί αποτελεσματικά η ύπαρξη οποιουδήποτε δικαιώματος ή δέσμευσης σημερινής ή μελλοντικής υπέρ τρίτων (π.χ. δημοσίου, κρατικών φορέων ή οργανισμών, δήμου κ.λπ.) επί του συγκεκριμένου ακινήτου. Οι προϋποθέσεις αυτές θα πρέπει να διασφαλισθούν προ της ουσιαστικής ενάρξεως του έργου …», και
iv) Εις την σελίδαν 7 του φύλλου 26, Απρίλιος – Μάϊος – Ιούνιος 2006 της αυτής εφημερίδος τα Νέα της Οίτης, δημοσιεύεται και καταχωρείται δευτέρα επιστολή του Σπύρου Π. Σούλια, δικηγόρου Αθηνών, εις την οποίαν αναλύεται το νομικόν καθεστώς και πλην των άλλων διαλαμβάνει και τα εξής επί λέξει:
«… Γ. Ο Νομάρχης, έχει την αποκλειστική αρμοδιότητα να αποφασίζει για την εκάστοτε χρήση του σχολείου. Η νομαρχία επίσης έχει τη δυνατότητα σε ορισμένες περιπτώσεις να διενεργεί εργασίες επισκευών, συντήρησης και κάθε είδους προσθήκες.
Δ. Ο Ο.Σ.Κ. Δυνατότητα να προβαίνει σε ορισμένες επισκευές έχει επίσης και ο συγκεκριμένος οργανισμός.
Ε. Ο οικείος δήμος, δηλαδή εν προκειμένω ο δήμος Γοργοποτάμου στον οποίο ανήκει από το έτος 1998 η κυριότητα του εν λόγω κτίσματος και γεωτεμαχίου, αλλά και η πρωταρχική ευθύνη και η αρμοδιότητα για επισκευές μεγάλης κλίμακας στο φέροντα οργανισμό και τις στέγες …».
4.- Έτσι, βάσει των ανωτέρω, προκύπτει και αποδεικνύεται, ότι οι ανωτέρω και ιδία ο Μιχαήλ Γρούσπας, εγνώριζον ότι: «Ο Νομάρχης έχει την αποκλειστικήν αρμοδιότητα να αποφασίζει για την εκάστοτε χρήση του Σχολείου», και, παρά ταύτα, παραβαίνοντες τον Νόμον, δια της ως άνω αποφάσεως 198/25-9-2006, υπερέβησαν την δικαιοδοσίαν των και απεφάσισαν περί της χρήσεως του κτιρίου του πρώην Δημοτικού Σχολείου Σκαμνού.
Πρέπει να διερευνηθή, εάν δια της ως άνω αποφάσεως, διεπράχθη και παράβασις καθήκοντος (άρθρον 259 του Ποινικού Κώδικος), εφ΄ όσον η απόφασις, εκ πρώτης όψεως, πλήττει και βλάπτει αμέσως τα συμφέροντα του Εξωραϊστικού και Εκπολιτιστικού Συλλόγου Σκαμνού, ο οποίος κατόπιν συναινέσεως έχει δαπανήσει τεράστια χρηματικά ποσά δια επισκευήν, αξιοποίησίν του, κατασκευήν τουαλετών κ.λπ., διότι άλλως θα ήτο έν ερειπωμένον κτίριον. Μάλιστα η ευθύνη του Μιχαήλ Γρούσπα, ο οποίος ετέλει εν γνώσει, εκ των άνω δημοσιευμάτων, ότι η απόφασις περί χρήσεως του Σχολείου, ανήκει εις την αποκλειστικήν αρμοδιότητα του Νομάρχου, είναι επηυξημένη, διότι δεν αντετάχθη, κατά την συνεδρίασιν της 25-9-2006, εν μέσω προεκλογικής περιόδου, εις την λήψιν της ανωτέρω ακύρου αποφάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Γοργοποτάμου και ούτω να προφυλάξη και τους λοιπούς δημοτικούς συμβούλους, από την τυχόν εμπλοκήν των εις ποινικήν δίκην.
5.- Και μετά την έκθεσιν των ανωτέρω, ερχόμεθα εις την λεπτομερή ανάλυσιν και την αυτολεξεί παράθεσιν των σχετικών διατάξεων της ισχυούσης νομοθεσίας περί χρησιμοποιήσεως των Σχολικών κτιρίων, και ειδικώτερον:
i) Κατά την τρίτην (3) παράγραφον του άρθρου 41 του νόμου 1566 της 26/30 Σεπτεμβρίου 1985, «Δομή και λειτουργία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ, τεύχος πρώτον, αριθμός φύλλου 167 της 30 Σεπτεμβρίου 1985) ορίζονται επί λέξει τα εξής:
«… 3. Σχολικά κτίρια που δεν χρησιμοποιούνται για στέγαση δημόσιων σχολείων μπορεί να διατεθούν με απόφαση του νομάρχη, ύστερα από πρόταση της οικείας δημοτικής ή κοινοτικής επιτροπής παιδείας, για άλλες χρήσεις κοινής ωφέλειας, εφόσον δεν υπάρχει κίνδυνος σοβαρών φθορών και ζημιών και υπό τον όρο της διατήρησης του διδακτηρίου για το σκοπό που προορίζεται.
Με την ίδια διαδικασία μπορεί να διατεθεί διδακτήριο, σε χρονικά διαστήματα που δε χρησιμοποιείται , για την οργάνωση και πραγματοποίηση εκδηλώσεων κοινού ενδιαφέροντος.
Σε κάθε περίπτωση κατά τη διάρκεια της χρήσης αποκαθίστανται από το χρήστη οι τυχόν φθορές και ζημίες και καταβάλλονται οι επιπλέον δαπάνες φωτισμού, θέρμανσης και ύδρευσης, ώστε το διδακτήριο να παραδίδεται καθ΄ όλα έτοιμο για τη λειτουργία του σχολείου …».
ii) Εις την παράγραφον 4 του άρθρου 5 του νόμου 1894 της 27/27 Αυγούστου 1990 «Για την ακαδημία Αθηνών και άλλες εκπαιδευτικές διατάξεις» (ΦΕΚ, τεύχος Α΄, αριθμός φύλλου 110 της 27-8-1990) ορίζονται επί λέξει:
«… 4. Η σχολική περιουσία και οι πρόσοδοί της προορίζονται αποκλειστικά, για τη λειτουργία σχολικών μονάδων του εκπαιδευτικού συστήματος. Οι πρόσοδοι χρησιμοποιούνται και για την εξυπηρέτηση της σχολικής περιουσίας. Η κινητή σχολική περιουσία μπορεί να ανακατανέμεται από τον αντίστοιχο οργανισμό τοπικής αυτοδιοίκησης στις σχολικές μονάδες της περιοχής του.
Αν παύσει η λειτουργία σχολικών μονάδων, ο αντίστοιχος οργανισμός τοπικής αυτοδιοίκησης, με απόφαση του συμβουλίου του, καθορίζει τον τρόπο χρήσης των διδακτηρίων και εκμετάλλευσης της σχολικής περιουσίας, τα ενδεχόμενα έσοδα της οποίας διατίθενται για την επισκευή και συντήρηση του διδακτηρίου, την εκτέλεση των όρων διαθηκών και κληροδοσιών, τη χρηματοδότηση της λειτουργίας και των μικροεπισκευών και τη συντήρηση διδακτηρίων άλλων σχολικών μονάδων του ίδιου οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης ή και για τη χρηματοδότηση πολιτιστικών εκδηλώσεων. Η χρήση των διδακτηρίων αυτών και η εκμετάλλευση της περιουσίας τους κατά τον πιο πάνω τρόπο δεν πρέπει να αποκλείει την τυχόν επαναλειτουργία τους. Τα σχολικά κτίρια χρησιμοποιούνται για την πραγματοποίηση κάθε είδους εξετάσεων με αποφάσεις του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων …».
Εξ άλλου εις την παράγραφον 13 του αυτού άρθρου 5 του νόμου 1894/1990 ορίζονται :
«… 13. Καταργούνται τα άρθρα 40, 44 και 52 του Ν. 1566/1985, κάθε άλλη σχετική διάταξη που αφορά ζητήματα ρυθμιζόμενα από το παρόν άρθρο, καθώς και οι αριθ. ΣΤ5/26/4.10.1988 (ΦΕΚ 732/Β΄/1988) και Δ4/162/28.3.1989 (ΦΕΚ 238/Β΄/1989) κοινές υπουργικές αποφάσεις. Πράξεις που έχουν εκδοθεί και δαπάνες που έχουν πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις αυτές θεωρούνται έγκυρες και ισχυρές …».
iii) Τέλος δια της παρσγράφου 2 του άρθρου 31 με τίτλον «Θέματα Σχολικής Στέγης» του νόμου 2009 της 12/14-2-1992 «Εθνικό Σύστημα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και κατάρτισης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ τεύχος Α΄, αριθμός φύλλου 18 της 14-2-1992) ορίζονται επί λέξει τα εξής:
«… 2. Στο τέλος του άρθρου 5 του ν. 1894/1990 προστίθενται παράγραφοι 16 και 17, οι οποίες έχουν ως εξής:
16. Όλα τα ακίνητα, τα οποία μεταβιβάζονται στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης κατά τις προηγούμενες παραγράφους του παρόντος άρθρου, βαρύνονται με δουλεία υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου, η οποία συνίσταται στη χρησιμοποίησή τους μόνο για τη στέγαση σχολείων ή μονάδων επαγγελματικής κατάρτισης ή λαϊκής επιμόρφωσης, κατά τα οριζόμενα κάθε φορά με αποφάσεις των οικείων νομαρχών. Σε περίπτωση που παύσει η λειτουργία τέτοιων σχολείων ή μονάδων στην περιοχή καθενός συγκεκριμένου ακινήτου, η χρήση του ορίζεται κάθε φορά με εισήγηση του οικείου ο.τ.α. και απόφαση του οικείου νομάρχη …».
6.- Αι ως άνω παρατεθείσαι διατάξεις αποτελούν ειδικόν δίκαιον (jus specialis) και ως τοιαύται αποκλείουν την εφαρμογήν των γενικών διατάξεων (jus generalis) του άρθρου 247 του Προεδρικού Διατάγματος 410 της 14-11-1995 (ΦΕΚ – τεύχος Α΄, αριθμός φύλλου 231 της 14-11-1995), κατά την παράγραφον 2 του άρθρου ορίζεται:
«… 2. Επίσης με την ίδια διαδικασίαν επιτρέπεται να παραχωρείται δωρεάν η χρήση ακινήτων σε άλλα νομικά πρόσωπα, που ασκούν αποκλειστικά και μόνον δραστηριότητα, που είναι κοινωφελής ή προάγει τα τοπικά συμφέροντα …».
Από 1ης Ιανουαρίου 2007 τίθεται εις ισχύν η ανάλογος διάταξις του άρθρου 185 του νόμου 3643 της 8-6-2006, «Κύρωση του Κώδικα Δήμου και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ – Α΄, αριθμός φύλλου 114 της 8-6-2006).
Αι προπαρατεθείσαι διατάξεις, που εφαρμόζονται επί της χρήσεως σχολικών κτιρίων είναι τόσον σαφείς και δεν χρειάζονται ερμηνείαν και ανάπτυξιν.
Ο οικείος Νομάρχης, αποφασίζει εκάστοτε περί της χρησιμοποιήσεως του κτιρίου, κατόπιν εισηγήσεως του οικείου Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοικήσεως (Δήμου – Κοινότητος).
Η παραχώρησις της χρήσεως του Σχολείου εις τρίτον, είτε φυσικόν είτε νομικόν πρόσωπον, δεν πρέπει να αποκλείη την επαναλειτουργίαν του Σχολείου. Το Ελληνικόν Δημόσιον έχει δουλείαν επί του ακινήτου – Σχολικού κτιρίου, η οποία συνίσταται εις την χρησιμοποίησιν των μόνον δια την στέγασιν σχολείων, ή μονάδων επαγγελματικής κατάρτισης ή λαϊκής επιμόρφωσης κ.λπ.
Ούτω και ο οικείος Νομάρχης δεν αποφασίζει απεριορίστως και ελευθέρως αλλά πάντοτε εντός του πλαισίου των ως άνω διατάξεων, προκειμένου η απόφασις να είναι σύμφωνος με τον Νόμον.
Κατόπιν των ανωτέρω αποδεικνύεται, ότι αποκλείεται η παραχώρησις του Σχολικού κτιρίου δια την λειτουργίαν, είτε αναψυκτηρίου, είτε καφέ – μπαρ, είτε ταβέρνας, ως επιδιώκουν μερικοί εις τον Σκαμνόν.
7.- Ούτω, λόγω της ακυρότητος και της μη νομιμότητος της υπ΄ αριθμόν 198/2006 αποφάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Γοργοποτάμου, κατά τα προειρημένα, ανακύπτει υποχρέωσις τούτων δια αυτεπάγγελτον ενέργειαν και ανάκλησιν της ως άνω μη συννόμου αποφάσεως, επί τη βάσει των αρχών της χρηστής διοικήσεως. Δεν πρέπει δε να διαφεύγει της προσοχής των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου, του Δήμου Γοργοποτάμου, ότι δια τας παρανόμους πράξεις και αποφάσεις των υπέχουν πειθαρχικήν ευθύνην, αστικήν ευθύνην και ποινικήν ευθύνην (άρθρα 141 – 147 νόμου 3643/2006 και των αντιστοίχων διατάξεων του Π.Δ. 140/1995, άρθρον 259 Ποινικού Κώδικος κ.λπ.) και τυχόν καταδίκη των να επισύρη την έκπτωσίν των (άρθρον 146 § 1 περ. γ΄ νόμου 3463/2006).
8.- Επί πλέον οι δημοτικοί άρχοντες θα πρέπει να δέχωνται την καλόπιστον κριτικήν, η οποία αποβλέπει εις την τήρησιν της αρχής της νομιμότητος και εντός του πλαισίου της νομιμότητος να κινούνται, αποφασίζουν και ενεργούν. Δεν επιτρέπεται να θεωρούν την κριτικήν ως δήθεν απειλήν ή εκβιασμόν. Η καλόπιστος κριτική αποτελεί καθαρήν έκφανσιν της νομιμότητος και της δημοκρατικής αρχής, η οποία διέπει και διαποτίζει το δημοκρατικό πολίτευμά μας και συνακόλουθα την λειτουργίαν και δομήν των οργανισμών τοπικής αυτοδιοικήσεως (Κοινότητες – Δήμοι).
Η Διοίκησις του Συλλόγου και τα μέλη του έχουν υποχρέωσιν να αμυνθούν, με κάθε θεμιτόν και νομικώς πρόσφορον μέσον και ένδικον βοήθημα και, εν ανάγκη να προβούν και εις την άσκησιν παντός ενδίκου μέσου (μηνύσεως, αγωγής αποζημιώσεως κ.λπ.) μετά ευπρεπείας και αξιοπρεπείας.
9.- Το θέμα της χρήσεως του Σχολείου, συναρτάται και με άλλα θέματα, ως της συγχρήσεως, του ιδιοκτησιακού καθεστώτος του Σχολικού Κτιρίου και του περιβάλλοντος χώρου – οικοπέδου, των επισκευών κ.λπ., τα οποία εκφεύγουν των σκοπών του παρόντος.
10.- Κατόπιν όλων των ανωτέρω και χάριν επικρατήσεως της αρχής της νομιμότητος, το Δημοτικόν Συμβούλιον του Δήμου Γοργοποτάμου, θα πρέπει να ανακαλέση αυτεπαγγέλτως την ως άνω τελευταίαν απόφασίν του με αριθμόν 198/2006 και να υποβάλη Εισήγησιν εις την Νομαρχίαν Φθιώτιδος, δια την επαναχορήγησιν της χρήσεως του Σχολείου εις τον Σύλλογον Σκαμνού. Η απόφασις του Νομάρχου θα καθορίση την χρήσιν. Έτσι θα επέλθει ηρεμία, επ΄ ωφελεία πάντων. –

Αθήνα, 30 Νοεμβρίου 2006
Περικλής Αστρακάς / Δικηγόρος Αθηνών

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *