Το πρώτο επίσημο έγγραφο της επαναστάσεως του 1821

FtS85

υπό Γεωργίου Πούλιου
Δικηγόρου Αθηνών

Το πρώτο επίσημο έγγραφο της επαναστάσεως του 1821 είναι το ψήφισμα της Μεσσηνιακής Γερουσίας, υπογεγραμμένο, από τον Πετρόμπεη Μαυρομιχάλη, ως αρχηγού των Λακωνικών και Μεσσηνιακών Στρατιωτικών Σωμάτων και της Μεσσηνιακής Γερουσίας.

Το ψήφισμα αυτό απευθύνεται προς τον τότε πολιτισμένο κόσμο. Είναι ένα κείμενο υπερόχου και ελληνοπρεπούς υψηλοφροσύνης. Είναι ένα έγγραφο μνημειώδες, αντάξιο της μεγάλης στιγμής.

Το ψήφισμα αυτό εστάλη στις Ευρωπαϊκές Αυλές, προκειμένου «οι εξευγενισμένοι Ευρωπαίοι» να μάθουν, ότι οι Πελοποννήσιοι είναι αποφασισμένοι να πολεμήσουν μέχρις εσχάτων για την Εθνική τους Ελευθερία. Ζήτησαν τη βοήθειά τους. Το ψήφισμα της Μεσσηνιακής Γερουσίας έφθασε στην Αμερική, με πρωτοβουλία του Αδαμαντίου Κοραή. Αυτό είχε αποτέλεσμα να δημιουργηθεί Φιλελληνικό ρεύμα και πολλοί Αμερικανοί ήλθαν και πολέμησαν στο πλευρό των Ελλήνων.

Το ψήφισμα της Μεσσηνιακής Γερουσίας έχει κατά λέξη: (χωρίς διορθώσεις)

Ο ανυπόφορος ζηγός της οθομανικής τυραννίας εις το διάστη- ενός, και επέκεινα εώνος κατήντησεν εις μίαν ακμήν, όστε να μην μήνη άλλο εις τους δυστυχείς Πελοποννησίους Γρεκούς ειμή μόνον η πλοή, και αυτή δια να ωθή κυρίως τους εγκαρδίους των αναστεναγμούς. Εις τοιαύτην αθλίαν ώντες κατάστασιν υστερημένοι από όλα τα δίκαιά μας με μίαν γνόμην ομοφόνως απεφασίσαμεν να λάβωμεν τα άρματα, και να ορμήσωμεν κατά των τυράννων.

Πάσα προς αλλήλους μας φατρία, και διχωνία, ως καρπός της τυραννίας απερρίφθησαν εις τον βυθόν της λήθης, και άπαντες πλέομεν πνοήν ελευθερίας. Αι χείρες μας, όπου ήτον δεμέναι μέχρι του νυν από τας σιδηράς αλήσους της βαρβαρικής τυραννίας ελύθησαν ήδι, και υψώθησαν μεγαλοψύχως προς όλεθρον της βδελιράς τυραννίας, και έλαβον τα όπλα κατά των τυράννων μας. Οι πόδες μας οι περπατούντες εν νυκτί, και ημέρα εις τας ενηγγαρεύσεις της ασπλαχνίας, τρέχουν εις απόκτησιν των δικαιωμάτων μας. Η κεφαλή μας η κλίνουσα τον αυχένα υπό τον ζυγόν, τον απετίναξε, και άλλο δεν φρωνεί ειμή την ελευθερίαν. Η γλώσσα μας η αδυνατούσα εις το να προσφέρει λόγον εκτός των ανοφελών παρακλήσεων προς εξηλέωσιν των τυράννων, τώρα μεγαλοφώνως κράζει, και κάμνει να αντιχή ο αήρ το γλυκίτατον όνομα της ελευθερίας. Εν ενί λήγω όλοι απεφασίσαμεν ή να ελευθερωθώμεν, ή να αποθάνωμεν. Προσκαλούμεν την συνδρομήν και βοίθειαν όλων των εξευγενησμένων Ευροπαϊκών Γενών, όστε να δυνηθώμεν να φθάσομεν ταχύτερον εις τον ιερόν, και δίκαιον σκοπόν μας, και να λάβωμεν τα δίκαιά μας, να αναστήσωμεν το τεταλεπορημένων Ελληνικόν Γένος μας.

Δικαίω τω λόγω η μήτηρ μας Ελλάς, εκ της οποίας και υμείς εφωτίσθητε, απαιτεί όσον τάχυ την φιλάνθρωπον συνδρομήν σας και δια χρημάτων, και δια όπλων, και δια συμβουλής, της οποίας εσμέν ευέλπιδες, ότι θέλει αξιωθώμεν, και ημείς θέλομεν σας ομολογεί άκραν υποχρέωσιν, και εν καιρώ θέλομεν δίξει και πραγματικώς την υπέρ της συνδρομής σας ευγνωμοσίνην μας.

Εκ του σπαρτιατικού στρατοπέδου της Καλαμάτας 28 μαρτίου 1821.

Πέτρος Μαυρομιχάλης Αρχηστράτηγος του σπαρτιατικού και μεσηνιακού στρατού. Η μεσηνιακή σύγκλητος η εν Καλαμάτα.

Καλλιθέα, 01.03.2006

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *