Στο Δήμο Οιτέων

Η υπόθεση του δικαστικού κειμένου που καταχωρείται στις στήλες της ΦτΣ (φύλλο Νο 30 Σεπτέμβριος – Οκτώβριος1995), έχει σχέση με το χωριό μας και το Ελευθεροχώρι, που στα 1840, λίγα χρόνια μετά την Επανάσταση του 1821, αποτελούσαν μία κοινότητα, στα πλαίσια του Δήμου Οιτέων.

Από το κείμενο αυτό, ύστερα από προσεκτική και διεισδυτική μελέτη, εξάγονται πολλά και πολύτιμα συμπεράσματα. Το πιο πρόχειρο και το πιο οφθαλμοφανές είναι, ότι και τότε, όπως και τώρα, είμασταν χωρίς κοινότητα και κατ’ ανάγκην, ως υπήκοοι και υποτελείς, πληρώναμε περισσότερα, χωρίς βέβαια και να μας λογαριάζουν και να μας λαμβάνουν και πολύ υπόψη τους. Τη κατάσταση αυτή, αν και έχουν περάσει 155 χρόνια, φοβάμαι, πως δεν την έχουμε συνειδητοποιήσει, όσο πρέπει και όσο χρειάζεται.

Το κείμενο μας το απέστειλε ο κ. Γεώργιος Λέλης, τον οποίο από τη θέση αυτή τον ευχαριστούμε θερμά. Ο κ. Λέλης κατάγεται από την Καστανιά Υπάτης, αλλά διαμένει μόνιμα στο Χαϊδάρι. Είναι άνθρωπος που ασχολείται με την ιστορία της περιοχής μας και κυρίως καλύπτει την περίοδο από το 1821 και εξής. Πλείστα όσα κείμενά του, ιστορικού περιεχομένου, έχουν δει ως τώρα το φως της δημοσιότητας και η συμβολή του στον τομέα αυτό, κρίνεται αξιόλογη. Επί πλέον ο κ. Λέλης είναι υπεύθυνος σύνταξης των «Ρουμελιώτικων Φύλλων»  που εκδίδει και κυκλοφορεί περιοδικά η Ένωση Ρουμελιωτών Χαϊδαρίου Αττικής « Ο Μακρυγιάννης».

ΓΛΑ

Γεώργιος Κ Λέλης:

Διαβάζοντας τακτικά και με ξεχωριστό ενδιαφέρον την Εφημερίδα « Η φωνή των Σκαμνιωτών» που έχετε την καλοσύνη να μου στέλνετε, σας συγχαίρω αφ’ ενός μεν, για την προσπάθεια και το ενδιαφέρον που δείχνετε για τη δημοσιοποίηση της ιστορίας του χωριού σας και αφ’ ετέρου για τη δραστηριότητα που αναπτύσσει το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου σας. Με τη βεβαιότητα ότι στην προσπάθεια αυτή μπορώ να συμβάλλω κι’ εγώ, με τις λιγοστές δυνάμεις που διαθέτω, σας στέλνω την παρακάτω δικαστική απόφαση που αφορά το χωριό σας και μελλοντικά, ότι άλλο θα έχω στη διάθεσή μου.

Κοινοποίησις πλειστηριασμού

Ο παρά της εν Λαμία Πρωτοδίκαις κλητήρ δηλοποιεί, ότι προς εκτέλεσιν της υπ’ αριθμόν 152 και από 13 Φεβρουαρίου 1839 και της υπ’ αριθμόν 268 και από 7 Ιουνίου 1839 τελεσιδίκων δύο αποφάσεων της εν Αθήναις Μεικτής Επιτροπής, εκδοθεισών αμφοτέρων υπέρ της αγωγής του Οθωμανού Σαϊδ Αγά Ζητουνιάτη και κατά της Κοινότητος του χωρίου Ελευθεροχωρίου και Προκοβενίκου του Δήμου Οιτέων, περί αποδόσεως χρέους, της μεν γροσίων 1.000, της δε γροσίων 5.000 και καταδικαζουσών τας ανωτέρω κοινότητας εις την απόδοσιν της εν αυταίς εκκαθαρισμένης ποσότητας γροσίων 6.000, καθώς και των δικαστικών εξόδων, των δύο αποφάσεων, συμποσουμένων εις δραχμάς 70, άνευ των εξόδων της εκτελέσεως ταύτης. Όθεν προς εκτέλεσιν των ανωτέρω αποφάσεων εκτίθεται εις πλειστηριασμόν το από της 18ης του ισταμένου μηνός κατασχεθέν λειβάδιον της ανωτέρω κοινότητος του Ελευθεροχωρίου, κειμένου εις θέσιν Χαλκομάταν  του οποίου η έκτασις της επιφανείας περιγράφεται εις την προσηρτημένην παρά πόδας έκθεσιν της κατασχέσεως του υποφαινομένου κλητήρος, την πρώτην  Κυριακήν της έκτης εβδομάδος αφ’ ης η παρούσα καταχωρισθεί διά τινος φύλλου της Εφημερίδος Αθηνάς δια την προσαγωγήν ενός αντιτύπου του φύλλου τούτου, εις την πλατείαν της πόλεως Λαμίας, έμπροσθεν του καφενείου του κυρίου Πούλιου Σωτηριάδου και ενώπιον του Ειρηνοδίκου Λαμίας Β. Περαιβού ή κωλυομένου αυτού, ενώπιον του εκπληρούντος τα του Ειρηνοδίκου χρέη. Αρχίζει από τας 9 ώρας π.μ. και τελειώνει τας 11 ώρας π.μ.

Η κατακύρωσις θέλει γίνει εις τον υπερθεματίσαντα 3 λεπτά μετά την τελευταίαν προσφοράν, διδομένου σημείου δια σκηπανίου ή κώδωνος. Η πληρωμή του εκπλειστηριάσματος θέλει γένει αμέσως μετά την κατακύρωσιν δια μετρητών επί χείρας, το δε περί ου ο λόγος λειβάδιον παραδίδεται αμέσως εις την κυριότητα του αγοραστού, ελεύθερον πάσης υποχρεώσεως. Η παρά του επισπεύδοντος την εκτέλεσιν δανειστού προσφερθείσα τιμή ως πρώτη προσφορά είναι δραχμαί 150.

Ειδοποιούνται λοιπόν οι επιθυμούντες να γένωσιν αγορασταί του περί ού ο λόγος λειβαδίου, να εμφανισθώσι κατά την προσδιορισμένη ημέραν, ώραν και τόπον να πλεοδοτήσωσιν.

Αντίγραφο της παρούσης με εκείνο το περί κατασχέσεως θέλουν δημοσιευθεί και τοιχοκολληθεί συμφώνως με τας διατυπώσεις του νόμου.

Εν Λαμία τη 20 Οκτωβρίου 1840
Ο Κλητήρ Αναγνώστης Καραγιαννόπουλος

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *