1ο Διεθνές συνέδριο για τον Αχιλλέα / Αποτελέσματα ερωτηματολογίου

 

Την πρώτη ημέρα του Διεθνούς Συνεδρίου στις 20 Ιουνίου 2014 στη Λαμία για τον Αχιλλέα με τίτλο «Αχιλλέας: Η Πατρίδα του, η κληρονομιά του και οι διαμάχες» ήταν παρόντα 85 άτομα.
Από όλους τους συμμετασχόντες, 75 συμπλήρωσαν ένα ερωτηματολόγιο με 10 ερωτήσεις «πριν την έναρξη του συνεδρίου». Ο σκοπός ήταν να προσδιοριστούν οι σκέψεις και οι ιδέες των συνέδρων σε σχέση με ένα ευρύ φάσμα παραγόντων. Οι παράγοντες αυτοί έχουν σχέση με (1) τυχόν μελλοντικά σχέδια που ενδέχεται να αναπτυχθούν για την έρευνα και τις ανασκαφές, (2) το Υπουργείο Πολιτισμού και την συμμετοχή της κοινωνίας, και (3) τις πιθανές επιπτώσεις που η εκτέλεση των σχεδίων αυτών μπορούν να έχουν, όχι μόνον ως προς το ιστορικό και αρχαιολογικό αποτέλεσμα, αλλά και για τα οικονομικά οφέλη στην περιοχή που περικλείει η πατρίδα του Αχιλλέα.

Η παρουσίαση αυτή είναι γίνεται σε δύο μέρη:

Ι. Περίληψη Κωδικοποίηση των Αποτελεσμάτων
II. Γραφιστική Παρουσίαση και Ανάλυση των αποτελεσμάτων

Μετά την ολοκλήρωση της διάσκεψης τη δεύτερη μέρα 21.06.2014, ένα άλλο σύντομο ερωτηματολόγιο που δόθηκε στους συμμετέχοντες, ζητούσε τις γραπτές παρατηρήσεις τους σχετικά με το συνέδριο, τις ιδέες τους και τις τελικές σκέψεις. Αυτές οι απαντήσεις (29) συνοψίζονται και αναλύονται παρακάτω μέρος II, συνολικά με τα γενικά συμπεράσματα που προκύπτουν για το συνέδριο.

I. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Στη σελίδα που παρατίθεται παρακάτω, παρουσιάζεται το αρχικό ερωτηματολόγιο που συμπλήρωσαν οι 75 σύνεδροι. Ο αριθμός των ατόμων που απάντησαν στην κάθε μία από τις 5 πιθανές αποκρίσεις / τοποθετήσεις για κάθε ερώτηση, εμφανίζεται με έντονα ψηφία / αριθμούς. Επί παραδείγματι σχετικά με την ερώτηση 1, 62 άτομα (επί συνόλου 75 που απάντησαν στο ερώτημα αυτό, Ν=75), πιστεύουν ότι ο Αχιλλέας και ο Τρωικός Πόλεμος ήταν πραγματικό γεγονός (απάντηση #5), 9 άτομα απάντησαν #4, #3 έως 3, και μόνο 1 απάντηση ισχυρίζεται ότι πρόκειται για ένα μύθο. Η ίδια διαδικασία ισχύει και για τις άλλες ερωτήσεις μέχρι και την ερώτηση 9.

Στην ερώτηση 10, τα αποτελέσματα συνοψίζονται σε 7 κατηγορίες, Α έως F, που δείχνουν μία μεγάλη διαφορά στο φάσμα εκτίμησης για το που πιστεύουν ότι βρίσκεται το ανάκτορο του Αχιλλέα.

Α. Κοιλάδα Σπερχειού / Λαμίας-Λιμογαρδίου .. – 21
Β. Δομοκός / Μελιταία / Όθρυ Βουνά …………. – 4
Γ. Πελασγία / Αχινός ……………………………… – 4
Δ. Φάρσαλα ………………………………………..- 13
Ε. Δεν έχω ιδέα ………………………………….. – 12
ΣΤ. Πιστεύω δεν υπάρχει κανένα παλάτι ……… – 5
Γ. Αλμυρός …………………………………………. – 1

Στην ερώτηση 10 απάντησαν μόνον 60 από τα 75 άτομα. Όλοι οι σύνεδροι πιστεύουν ότι το ανάκτορο του Αχιλλέα βρίσκεται μέσα στα όρια της αρχαίας Φθιώτιδας, η οποία για διάστημα πάνω από 2000 χρόνια περιλαμβάνει και τα Φάρσαλα. Μία εκτενής περιγραφή των απαντήσεων εμφανίζεται στα γραφήματα του μέρους ΙΙ που ακολουθεί.

Questionaire-a

 

ΙΙ. ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΡΤΩΝ

Τα διαγράμματα που ακολουθούν παρέχουν μια πιο σαφή κατανόηση της “βαρύτητας” για κάθε μία από τις αποκρίσεις σε κάθε ερώτηση.

Ερώτηση 1:

Πιστεύετε ότι ο Τρωικός Πόλεμος και ο Έλληνας ήρωας Αχιλλέας συνιστούν αλήθεια ή μυθολογία;

Από τα 75 άτομα που συμπλήρωσαν το ερωτηματολόγιο, 62 αποκρίθηκαν απαντώντας # 5. Αυτό αντιπροσωπεύει το 83% των συνέδρων, δηλαδή 83% πιστεύει ότι ο Αχιλλέας και ο Τρωικός πόλεμος ήταν πραγματικά γεγονότα. 9 ή 12% έδωσε # 4 ως απάντηση τους, 3 ή 4% έδωσε # 3, και 1 ή 1% απάντησε # 1, το μόνο πρόσωπο που πιστεύει ότι είναι όλα ένας μύθος. Με άλλα λόγια, ένας συντριπτικός αριθμός των ατόμων, το 95% (83% + 12%), πιστεύουν ότι αυτό είναι πολύ ρεαλιστικό.

Questionnaire1

 

Ερώτηση 2:

Πόσο αναγκαίο θεωρείτε ότι είναι να βρεθεί η τοποθεσία και να ανακαλυφθεί η περιοχή των επίσημων αρχαίων ανακτόρων του Αχιλλέα;

Και πάλι, ένας συντριπτικός αριθμός ατόμων, 62 ή 83% από τους 75 συμμετέχοντες αποκρίνεται: «πιστεύω ότι είναι πολύ σημαντικό». Ένα άλλο 7 ή 9% πιστεύει ότι είναι σημαντικό, οι δύο απαντήσεις μαζί αντιπροσωπεύουν το 92% του κόσμου. Κανείς δεν πιστεύει ότι δεν θα ήταν σημαντικό.

Από αυτά τα 2 ερωτήματα και μόνο, το ερώτημα 1 στο οποίο το 95% πιστεύει ότι αυτά τα στοιχεία συνιστούν ανταπόκριση στην πραγματικότητα και η ερώτηση 2 με ποσοστό 92% που αναφέρουν ότι είναι σημαντικό και πολύ σημαντικό να βρεθεί και να ανασκαφθεί το παλάτι, είναι πολύ θετικές δηλώσεις που απαιτούν θετική ανταπόκριση και με άλλα λόγια ενέργειες και συνέχεια της παρακολούθησης. Όπως έχουμε αναλύσει αυτές τις απαντήσεις, είναι λογικό να συμπεράνουμε ότι αυτές παρέχουν μια υγιή βάση, καλή λογική, για να συνεχίσει το έργο του Ιδρύματος Αχιλλέα που δρα πάνω από 10 χρόνια σε μία προσπάθεια να εντοπίσει, να ανασκάψει, και να αναδείξει τη θέση του παλατιού του Αχιλλέα, ήρωα του Τρωικού Πολέμου. Το Συμβούλιο του Αχιλλέα, οι χορηγοί αυτού του πρώτου Συνεδρίου, έχουν εργαστεί στο πλευρό του Ιδρύματος από την έναρξη δράσης του Συμβουλίου το 2009, και με τη θέση και παρουσία του στην Ελλάδα θα είναι το κλειδί επιτόπου σαν κινητήρια δύναμη. Αυτή η ενιαία υποστήριξη αντικατοπτρίζεται τώρα πλέον και με την προσθήκη του Τμήματος Αρχαιολογίας του Dickinson College των ΗΠΑ, του οποίου ο αρχαιολογικός σχεδιασμός, η τεχνογνωσία και η χρήση state-of-the-art ραντάρ είναι ζωτικής σημασίας για την επιτυχή εκτέλεση του έργου – μία υγιής τριαδική στρατηγική της ομάδας, σε συνδυασμό με την υποστήριξη από τους παράγοντες της πόλης, το Υπουργείο Πολιτισμού και άλλων οργανισμών υποστήριξης, συμπεριλαμβανομένης και αναγκαίας οικονομικής υποστήριξης, όλα παρέχουν ένα καλό πλαίσιο για ένα σχέδιο δράσης με σκοπό την επίτευξη θετικών αποτελεσμάτων. (Τελικά συμπεράσματα σχετικά με την ανάλυση των δύο αυτών ερωτημάτων, και τα ακόλουθα ερωτήματα και την απαιτούμενη δράση θα συζητηθούν μετά από αυτή τη γραφική παράσταση).

Questionnaire2

 

 Ερώτηση 3:

Εάν είχατε χρόνο και όπου αυτό ήθελε χρειαστεί, θα ήσασταν διατεθειμένος /-νη να βοηθήσετε σε εκσκαφές αρχαίων περιοχών στη δική σας κοινότητα ή περιοχή;

Το ερώτημα αυτό έδωσε περαιτέρω θετικές απαντήσεις. 37 ή 52% των 71 ατόμων που απάντησαν στο ερώτημα αυτό απάντησε Ναι με ένα άλλο 15 ή 21% Κυρίως Ναι, για ένα σύνολο 73% που θα ήταν πρόθυμοι να βοηθήσουν. Αυτό είναι σημαντικό για τον μελλοντικό σχεδιασμό, για το εργατικό δυναμικό που απαιτείται για να κάνει τη δουλειά ιδιαίτερα στην ελαχιστοποίηση του κόστους του έργου. Όχι μόνο από της πλευρά της οικονομικής προοπτικής, αλλά και ως προς την αξιοποίηση εξαιρετικά δραστήριων ανθρώπων από την κοινότητα ή την περιοχή της ανασκαφής, που έχουν ενσωματωμένο ενδιαφέρον και συμφέρον για ένα τέτοιο σημαντικό έργο, που όχι μόνο επηρεάζει την κοινότητά τους και τη δυναμική οικονομικού οφέλους από τον τουρισμό, αλλά επίσης, τη χαρά να είναι μέρος της, παίζει ένα ρόλο, στην αποκάλυψη πάνω από 2 ή 3 ή 4.000 χρόνια της ιστορίας της κοινότητάς τους. Αυτό το στοιχείο, το Υπουργείο Πολιτισμού πιθανότατα δεν το έχει δει με σοβαρό τρόπο ως προς το πλεονέκτημά του και αντ ‘αυτού, κρατά τους ανθρώπους μακριά από τις ανασκαφές και συνήθως δεν παρουσιάζει τα ευρήματα αλλά προχωρεί και στην αποθήκευση τους σε μια μακρινή θέση όπου κανείς δεν πρέπει να τα δει για χρόνια, αν όχι καθόλου. (Μερικές φορές, όμως, αυτό είναι κατανοητό λόγω ευρείας εξάπλωσης της λεηλασίες και των κλοπών που συμβαίνουν γύρω από αρχαιολογικούς χώρους. Σύμφωνα με τις στατιστικές που καταρτίζονται για το θέμα αυτό, οι λεηλασίες και η πώληση αρχαίων αντικειμένων κατατάσσεται στην 3η θέση μετά τις στρατιωτικές πωλήσεις και τη διακίνηση ναρκωτικών. Μέριμνα συνεπώς πρέπει να υπάρχει)

 qustionnaire3

 

Ερώτηση 4:

Πόσο νομίζετε ότι βοηθάει το Υπουργείο Πολιτισμού συλλογικότητες ή οργανισμούς για έρευνα, ανασκαφές κλπ;

Κοιτάζοντας στη δεξιά πλευρά του διαγράμματος, βλέπουμε ότι 12 άτομα, 16%, ανέφεραν ότι το υπουργείο δεν προσφέρει «τίποτα», καμία βοήθεια, με άλλα 25 άτομα, 34%, που πιστεύουν ότι δίνει λίγη βοήθεια, αν αυτή υπάρχει. Ως εκ τούτου, οι μισοί από τους ερωτηθέντες (50%) έχουν μια αρνητική εντύπωση για το Υπουργείου Πολιτισμού με το άλλο 31% (25 άτομα), να πιστεύει ότι παρέχεται μία κάποια υποστήριξη. Με άλλα λόγια, το 81% (50% + 31%) έχουν συγκεκριμένες σημαντικές ανησυχίες που δείχνουν κατά πάσα πιθανότητα την ανάγκη για το Υπουργείο να επανεξετάσει τις πολιτικές και τις διαδικασίες του για το θέμα αυτό και να προωθήσει όχι μόνο καλύτερες δημόσιες σχέσεις (PR) σε συνδυασμό με την προσπάθειά του για πολύ σημαντικό αρχαιολογικό έργο, αλλά και να δούμε πώς το Υπουργείο μπορεί να χρησιμοποιήσει τη ζωτικότητα, τη δύναμη, και το ενδιαφέρον των ανθρώπων της καλής θέλησης (όπως προαναφέρθηκε). Αυτοί οι άνθρωποι είναι εξίσου πρόθυμοι ως “βιτρίνα” της χώρας τους, για την Ελλάδα το λίκνο της δημοκρατίας και του πολιτισμού έναντι της ανθρωπότητας με τους κυβερνητικούς αρχαιολόγους που λαμβάνουν μισθό τους από τους φόρους που επιβάλλονται στο λαό. Με άλλα λόγια, κάθε υπουργική γραφειοκρατία (όπως είναι οι τοπικές διοικητικές περιφέρειες) χρηματοδοτείται από το λαό, τα ίδια τα μνημεία ανήκουν στους ανθρώπους, όχι μόνο στο αμειβόμενο γραφειοκρατικό προσωπικό. Αυτή είναι μια πολύ σημαντική διάκριση και ισχύει για τις κυβερνήσεις σε όλο τον κόσμο, όχι μόνο στην Ελλάδα. Οι άνθρωποι είναι η «ραχοκοκαλιά» της χώρας, με κυβερνητικούς αξιωματούχους αμειβόμενους για την προστασία των συμφερόντων του λαού, όχι για να τους κρατάει μακριά από τα αρχαιολογικά ευρήματα που βρέθηκαν αρκετά συχνά μπροστά στο κατώφλι του λαού, στην κοινότητά τους. Κυβερνητικοί αξιωματούχοι συχνά νοιάζονται στην καριέρα τους, να εργαστούν σε διάφορες πόλεις ή περιοχές. Είναι οι άνθρωποι, οι τοπικοί ψηφοφόροι, οι οποίοι έχουν ένα υγιές και θεμιτό ενδιαφέρον για το τι συμβαίνει στη δική τους κοινότητα. Αυτή είναι η βάση της δημοκρατίας, η συμμετοχή του λαού, όχι η δικτατορία. Είναι προς το συμφέρον της προώθησης της υγιούς ηγεσίας σε οποιαδήποτε οργάνωση – επιχείρηση ή κυβερνητική υπηρεσία – να παρέχει εκπαίδευση σε «συμμετοχική ηγεσία και δεξιότητες διαχείρισης» για την προώθηση της αποτελεσματικής αξιοποίησης των δεξιοτήτων του εργατικού δυναμικού της, τη βελτίωση της παραγωγικότητας μέσω ενός πιο δραστήριου προσωπικού, ελαχιστοποιώντας έτσι το κόστος και αυξάνοντας σημαντικά την ικανοποίηση από την εργασία. Αυτή δεν είναι η φιλοσοφία που προβάλλεται μόνο από την ανάλυση της ερώτησης 4, είναι μια υγιής άσκηση ηγεσίας και τη φιλοσοφία διοίκησης σε όλο τον κόσμο.

 Qustionnaire4

Ερώτηση 5:

Πόσα ιστορικά σημεία που εσείς γνωρίζετε στην κοινότητα ή περιοχή σας, έχουν ανασκαφθεί τα τελευταία 30 χρόνια ή και περισσότερο;

Οι απαντήσεις εδώ φαίνεται πιο λογικό να είναι διασκορπισμένες κατά μήκος των πέντε πιθανών απαντήσεων, αν και το “βάρος” γέρνει προς τα δεξιά, απαντά # 1 και # 2, όπου το 17% συν 36% (σύνολο 50%) δηλώνουν υπήρξαν μόνο 0 ή 1 ανασκαφές . Από την άλλη πλευρά, η αριστερή πλευρά του γραφήματος δείχνει 32% (21% + 11%) απαντώντας με # 4 και # 5, με άλλα λόγια, τρεις ή περισσότερες ανασκαφές έγιναν τα τελευταία 30 έτος ή και παλιότερα. Ένα άλλο 18% (12 άτομα) έδειξε ότι υπήρξαν τουλάχιστον 2 ανασκαφές που γνωρίζουν. Αυτές είναι αρκετά ευνοϊκές διαπιστώσεις για το έργο του Υπουργείου.

 Questionnaire5

 

Οι ερωτήσεις 6 και 7:

Ερ. 6: Πόσοι Έλληνες τουρίστες επισκέπτονται αρχαιολογικούς χώρους στην κοινότητά σας;
Ερ. 7: Πόσοι αλλοδαποί τουρίστες επισκέπτονται αρχαιολογικούς χώρους στην κοινότητά σας;

Όπως και με την ερώτηση 5, μια μάλλον επίπεδη «γραμμή τάσης» συνδέει τις απαντήσεις # 5 με την ερώτηση # 1, όπου όλες οι πιθανές απαντήσεις έλαβαν έναν κάπως ίσο αριθμό επιλογών. Η εξαίρεση είναι το ερώτημα 6, στο οποία το 53% (35% + 17%) των ανθρώπων πιστεύουν ότι δεν έχουν ρεύμα Ελλήνων τουριστών, καμία επίσκεψη ή κυρίως μερικές επισκέψεις, διαπιστώνουν στην κοινότητά τους, ενώ το 25% (8% + 17%) λένε πολλές επισκέψεις, με ένα 22% στη μέση. Οι ξένοι τουρίστες, από την άλλη πλευρά (ερώτηση 7), πραγματοποιούν επισκέψεις λίγο πιο συχνά από ό, τι οι Έλληνες, το 33% (15% + 18%), με το 48% (28% + 20%) από τους παρευρισκόμενους να δείχνουν καμία επίσκεψη.

Σαφώς, υπάρχει περιθώριο για βελτίωση σε αυτά τα στατιστικά στοιχεία. Πράγματι, οι αρχαιολογικοί χώροι και τα μνημεία είναι ο ακρογωνιαίος λίθος, τα κυριότερα σημεία, μαζί με τη φιλοσοφία, το θέατρο, Ολυμπιακούς Αγώνες, κ.λπ., από το ιστορικό παρελθόν μας, αλλά εξίσου κλειδί είναι η οικονομική διάσταση, μέσω του τουρισμού, η οποία μεταξύ των παραγόντων, βοηθά την προώθηση της σταθερότητας ενός υγιούς έθνους. Με τον τουρισμό στην Ελλάδα ως κύριο προϊόν που «πουλάει» στον κόσμο, είναι σημαντικό να μεγιστοποιηθεί, έτσι ώστε η οικονομία της περιοχής (επίσης συζητείται παρακάτω) να επωφεληθεί, ως συμπλήρωμα μίας εταιρικής σχέσης με αρχαιολογικά ευρήματα

Qustionnaire6

Qustionnaire7

 

Ερώτηση 8:

Πιστεύετε ότι η οικονομία της περιοχής σας μπορεί να ωφεληθεί αν περισσότεροι τουρίστες επισκεφθούν αρχαιολογικούς χώρους της περιοχής σας;

Η συντριπτική πλειοψηφία, το 90% (69% + 21%) είπε ναι. Αυτά τα στατιστικά στοιχεία μιλούν από μόνα τους.

 Qustionnaire8

 

Ερώτηση 9:

Αισθάνεστε ότι τα παιδιά / εγγόνια σας θα έπαιρνα ενδεχομένως μέρος σε ετήσιους ολυμπιακού τύπου αθλητικούς αγώνες προς τιμή του Αχιλλέα ή άλλων ηρώων;

70% (53% + 17%) πίστευαν ότι, ναι, τα παιδιά τους θα συμμετέχουν. Με κάθε ειλικρίνεια, ποιος θα πίστευε το αντίθετο; Το λίκνο των Ολυμπιακών Αγώνων από το 776 π.Χ. είναι η Ελλάδα. Ακόμη και εκατοντάδες χρόνια πριν από εκείνη την εποχή, άρχισαν να διοργανώνονται αγώνες, όπως γράφτηκε από τον Όμηρο στην Ιλιάδα, αγώνες που πραγματοποιήθηκαν από τον Αχιλλέα προς τιμήν του νεκρού εξάδελφού του, Πατρόκλου. Στα Αργοναυτικά, γραμμένα στα 250 π.Χ. από τον Απολλώνιο, βιβλιοθηκάριο της βιβλιοθήκης της Αλεξάνδρειας, γίνεται αναφορά στον Πηλέα, πατέρα του Αχιλλέα, με διάκριση στην πάλη στα Ίσθμια, αγώνες στην Κόρινθο και σε άλλους αγώνες, γράφει για τα πόδια του Τελαμώνα, αδερφού του Πηλέα, καθώς και για άλλους αθλητές. Ολυμπιακού τύπου Αγώνες πραγματοποιήθηκαν στη Λαμία, μια πόλη σε στρατηγική θέση εντός της Φθιώτιδας, που θα είναι μια πολύ ελκυστική περιοχή για τέτοιους αγώνες, τόσο στην αρχή για την ελληνική νεολαία και, τελικά, της νεολαίας ελληνικής καταγωγής από τις ΗΠΑ και απ’ όλο τον κόσμο. Για παράδειγμα, η ΑΧΕΠΑ, η μεγαλύτερη ελληνο-αμερικανική οργάνωση με έδρα στις ΗΠΑ και παρουσία Ελλάδα, Κύπρο, Γερμανία, Αυστραλία και τον Καναδά και σε ορισμένες άλλες χώρες, προωθεί ένα πολύ ενεργό αθλητικό πρόγραμμα. Κάθε χρόνο κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, οι μαθητές από τις ΗΠΑ να συμμετάσχουν υπό την ΑΧΕΠΑ σε εκπαιδευτικές εκδρομές στην Ελλάδα. Κατ’ έτος στη διάρκεια του καλοκαιριού, σπουδαστές από τις ΗΠΑ να παίρνουν μέρος σε επιμορφωτικά ταξίδια (academic tours) επιχορηγούμενα από την ΑΧΕΠΑ, στην Ελλάδα. Κάτι τέτοιο δυνητικά θα έδινε την ευκαιρία για συμμετοχή σε αγώνες στη Λαμία, μια πόλη στη διαδρομή των επισκέψεών τους στα Μετέωρα και στη Βεργίνα της Μακεδονίας. Τέτοιοι αγώνες θα προσθέσουν μια πολύτιμη διάσταση στην αρχαιολογική έρευνα και θα συμβάλουν οικονομικά στην προσπάθεια του «Αχιλλέα Project». Και θα φέρουν τη νεολαία μας, τους μελλοντικούς ηγέτες αυτής της χώρας, σε μια καλύτερη κατανόηση και εκτίμηση του ιστορικού παρελθόντος τους.

Questionnaire9

 

Ερώτηση 10:

Δεδομένου ότι το Βασίλειο του Αχιλλέα είναι μεγάλο, σε ποια περιοχή ή πόλη νομίζετε ότι βρίσκεται η τοποθεσία του κεντρικού του παλατιού;

Δώδεκα επιλογές δόθηκαν. Ήταν ως ακολούθως:

1. Αγ. Γιώργος Σπερχειού ………………. – 4
2 Μακρακώμη / Σπερχειός ……………….- 6
3 Λαμία ……………………………………. – 5
4 Τραχίνη …………………………………..- 1
5 Πελασγία …………………………………- 3
6 Λιμογάρδι / Ναρθάκιον ………………..- 4
7 Δομοκό / Θαυμακία …………………….- 2
8 Μελιταία ………………………………….- 1
9. Φάρσαλα ……………………………….-13
10. Δεν έχω ιδέα …………………………-12
11. Πιστεύω ότι δεν υπάρχει παλάτι …..- 4
12. Άλλα: ………………………………….. 4
Όθρυς
Αλμυρός
Αχινός
Φτέρη

Όπως είναι σαφές, υπάρχει μια μεγάλη διαφορά στο φάσμα των απόψεων των συνέδρων, για το που πιστεύουν ότι βρίσκεται το ανάκτορο του Αχιλλέα. Καθόσον οι απαντήσεις εντάσσονται στην αρχαία περιοχή της Φθιώτιδας που ορίζεται από την κοιλάδα του Σπερχειού ποταμού στο μακρινό νότο, φθάνει στη Μελιταία και το οροπέδιο Δομοκού και καταλήγει στα Φάρσαλα στο βόρειο άκρο, σε απόσταση 45 χιλιομέτρων οδικώς.

Κατηγορία Α: Όπως φαίνεται στο γράφημα ράβδων για την κατηγορία “A”, έχουμε συνδέσει ολόκληρη την περιοχή Σπερχειού, οριζόμενη ως «κοιλάδα Σπερχειού / Λαμία – Λιμογάρδι»
Αυτή η ομάδα έλαβε 21 απαντήσεις και περιλαμβάνει τον Άγιο Γεώργιο στο δυτικό άκρο της κοιλάδας, εκεί που αρχίζει ο ποταμός Σπερχειός, την Μακρακώμη, περίπου στο μισό της απόστασης του Αγίου Γεωργίου από τη Λαμία, τη Φτέρη, στους πρόποδες σε μια τοποθεσία κοντά στην Μακρακώμη, την Τραχίνη μια ορεινή τοποθεσία 10 χιλιόμετρα νοτιοδυντικά από Λαμία, την ίδια τη Λαμία και το Λιμογάρδι, μια ορεινή τοποθεσία μακριά από την εθνική οδό ακριβώς βορειοανατολικά της Λαμίας. Αυτές οι έξι θέσεις ως ομάδα περιελάμβανε 36% των απαντήσεων, η μεγαλύτερη ενιαία απάντηση για το πού βρίσκεται η τοποθεσία του παλατιού.

Κατηγορία Β: Η ομάδα “Δομοκός / Μελιταία / Οροσειρά Όθρυος” έλαβε αντίστοιχα 2, 1, 1 και απαντήσεις σε ένα σύνολο 4, 7% των ανθρώπων που απάντησαν. Και οι τρεις περιοχές που βρίσκονται σε μια υπερυψωμένη περιοχή του οροπεδίου βόρεια της Λαμίας λογικά κοντά η μία θέση στην άλλη.

Κατηγορία Γ: “Πελασγία / Αχινός” κάθε 3 και 1 απαντήσεις αντίστοιχα η κάθε θέση, συνολικά 4 ή 7% του συνόλου. Ο Αχινός βρίσκεται στα ανοικτά της εθνικής οδού κατά μήκος της βόρειας πλευράς του Μαλιακού Κόλπου, στην ακτή ανατολικά της Λαμίας με την Πελασγία λίγο πιο πάνω από την ακτή.

Κατηγορία Δ: “Φάρσαλα” με 13 απαντήσεις λαμβάνοντας το μεγαλύτερο αριθμό των απαντήσεων για κάθε μία πόλη και αντιπροσώπευαν το 21% του συνόλου. Αυτό είναι σημαντικό κατά το ότι αντιπροσωπεύει μια συγκεκριμένη πόλη ή την πόλη, σε αντίθεση με μία ομάδα θέσεων όπως φαίνεται, για παράδειγμα, για τις κατηγορίες Α, Β, και C.

Κατηγορία Ε. «Δεν έχω ιδέα» με 12 απαντήσεις περιελάμβανε επίσης το 21% του συνόλου, ένας σημαντικός αριθμός δεν ξέρει πού μπορεί να βρίσκεται η τοποθεσία του παλατιού.

Κατηγορία F: “Πιστεύω ότι δεν υπάρχει παλάτι”, με 5 απαντήσεις που έδειξαν ότι μόνο το 8% των συνέδρων ισχυρίζεται ότι δεν υπάρχει ανάκτορο του Αχιλλέα.

Κατηγορία G: Ο “Αλμυρός” έλαβε μία μόνο ψήφο -απάντηση, το 2% του συνόλου. Αυτή η περιοχή βρίσκεται ανατολικά, από τα Φάρσαλα και νότια της Νέας Αγχιάλου, εκτός του Παγασητικού κόλπου. Είναι στην πραγματικότητα η περιοχή που εντοπίζεται στην Ιλιάδα, όπου ο βασιλιάς της Πρωτεσίλαος, ως ένας ηγέτης της Φθίας, και ο πρώτος που θα πεθάνει στην Τροία. Ο Όμηρος προσδιορίζει την πόλη Φυλακή, βορειοδυτικά του Αλμυρού (καθώς και διάφορα άλλα μέρη κατά μήκος της ακτής), ως περιοχή του βασιλείου του. Αυτή η περιοχή έχει μεγάλη σημασία στην επιδίωξή μας για το ανάκτορο του Αχιλλέα, δεδομένου ότι το βασίλειο του Πρωτεσίλαου συνορεύει με το βασίλειο του Αχιλλέα στα ανατολικά και μπορεί να εμπλέκεται σε μία αμοιβαία χρήση των λιμενικών εγκαταστάσεων κατά μήκος της ακτής για τα σκάφη τους, κλπ. Και οι δύο κόλποι, του Παγασητικό και του Μαλιακού κατά την εποχή του Αχιλλέα, της Μυκηναϊκής περιόδου, διείσδυσαν στο εσωτερικό της χώρας προς τα δυτικά, αλλά από τότε έχουν αρχίσει να υποχωρούν.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η περιοχή της Πελασγίας (Λάρισα Κρεμαστή), που αναφέρεται παραπάνω και παραπέρα κάτω από την ακτή προς Λαμία, είναι ένας από τους μόλις τέσσερις τομείς στους οποίους έχουν ανακαλυφθεί τα κέρματα που εκπροσωπούν Αχιλλέα. Οι άλλοι τομείς είναι η πόλη της Λάρισας στην Θεσσαλία, η περιοχή της Ηπείρου, και το Αχίλλειον κατά μήκος της ακτής, δυτικά της Τροίας, όπου Αιολείς από τη Βοιωτία και τη Θεσσαλία μετανάστευσαν στην μετά τον Τρωικό πόλεμο εποχή και έχτισαν έναν οικισμό δίπλα στον τάφο του Αχιλλέα, τον τάφο και τα ερείπια του οικισμού, που μαζί με ένα μυκηναϊκό νεκροταφείο υπάρχουν εκεί μέχρι σήμερα.

ΣΧΟΛΙΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ

Στο ερωτηματολόγιο που συμπλήρωσαν τα 75 από τα 85 άτομα που παρακολούθησαν την πρώτη μέρα του συνεδρίου, είχαν επίσης την ευκαιρία να υποβάλουν τις παρατηρήσεις τους στο κάτω μέρος του ερωτηματολογίου.

Μετά την 10η ερώτηση 11 άνθρωποι ανταποκρίθηκαν. Οι παρατηρήσεις τους, όμως, κατοπτρίζουν γενικές σκέψεις για το βασίλειο του Αχιλλέα, όπως την κοιλάδα του Σπερχειού και άλλες τοποθεσίες ως πιθανές θέσεις του παλατιού του ή την δυσκολία που υπάρχει στον εντοπισμό της και την ελπίδα ότι η διάσκεψη θα παράσχει την κατεύθυνση. Ειδικότερες παρατηρήσεις (29), που γράφτηκε τη δεύτερη ημέρα μετά την ολοκλήρωση του συνεδρίου, θα συζητηθούν μετά από αυτό το τμήμα με τη γραφική απεικόνιση της.

 

 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *